Bristande rutiner kring särskolan är inget att vifta bort

I media har Skolinspektionens granskning av Tjörns skolor lyfts fram som en framgångssaga där man inom de flesta områden blev godkända, och både Martin Johansen (L) och Gunnemar Olsson (L) har enligt lokaltidningen uttryckt sig i positiva ordalag. Det man dock tonar ner är det extrema allvar i den kritik man fick angående mottagandet till särskola.

Skollagen är mycket tydlig gällande detta och så även Skolverkets allmänna råd. Särskolan är endast till för de elever som inte når målen på grund av en utvecklingsstörning. Det vill säga att det finns många elever som av flera olika anledningar inte når skolans kunskapsmål utan att för den skull tillhöra särskolan, och det finns de barn med lindrig utvecklingsstörning som kan nå skolans mål och därför inte heller skall tillhöra särskolan.

Av denna anledning är det extremt viktigt att utredningar inom flera olika områden görs innan ansökan om mottagande till särskolan sker och att särskolan inte tar emot elever utan att dessa är genomförda. Den psykologiska bedömningen är den som avgör om eleven har en utvecklingsstörning och den skall utföras av en legitimerad psykolog. Den pedagogiska utredningen som oftast görs av specialpedagog tar reda på elevens förutsättningar att nå kunskapskraven. Den medicinska utredningen samt den sociala utredningen skall fastslå om det finns medicinska eller sociala orsaker som kan ligga till grund för inlärningssvårigheterna. Dessa utförs av skolläkare respektive skolkurator.

Att felaktigt placeras i särskola kan ge långtgående konsekvenser för individen som förutom svårigheter att studera vidare efter gymnasiet kan lida men gällande självförtroende och som dessutom kanske inte får de insatser denne egentligen skulle behövt.

Kaliber sände bland annat ett radioprogram i mars 2019 där man hade intervjuat vuxna individer som i barndomen satts i särskola då deras problematik egentligen bestod av att de varit utsatta för mobbning, haft koncentrationssvårigheter eller var i behov av extra stöd. En granskning som fick stor uppmärksamhet, och nominerades till Guldspaden för grävande journalistik. Dessa vuxna individer uppgav att de kände att deras liv försvårats och deras självkänsla krossats då de felaktigt placerats i särskola.

Med andra ord är detta ett ämne som förts upp medialt tidigare, som diskuterats mycket politiskt och som bland annat resulterat i allt tydligare riktlinjer. Det måste därför ses som extremt allvarligt och synnerligen anmärkningsvärt att Tjörn har elever i särskola där psykologutredning saknas eller har gjorts flera år efter mottagande i särskola. Detta innebär att man placerat barn i särskola utan att utvecklingsstörning ens diagnosticerats. Det har dessutom i flera fall inte ens utretts om problematiken kan ha andra förklaringar.

Detta är enligt mig ingen liten brist i rutinerna utan något som absolut inte får ske och som kan komma att ha extrema framtida konsekvenser för berörda elever.  

Emma Lennholm (S), ersättare i Barn och Utbildningsnämnden.

Läs mer:

Skolverkets allmänna råd om Särskola

facebook Twitter Email