Ett humanitärt välfärds-samhälle värnar om de mest utsatta

Det numera välanvända citat av Gandhi att ”varje samhälle bör bedömas efter hur de behandlar sina mest utsatta” skall enligt Socialdemokraterna på Tjörn inte bara vara ord utan där vi tar avstamp för att skapa en gemensam välfärd och upprätthålla en värdegrund i samhället där alla blir sedda och kan få det stöd de behöver.

Många av dessa individer har av olika skäl inte kraften eller möjligheten att kämpa för sina egna rättigheter utan det är politikens jobb att förebygga social utsatthet och ha riktade insatser mot de mest behövande. Solidariteten skall hållas levande och speglas i handling.

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn tar i en av sina rapporter bland annat upp att samhället idag gärna löser problem med snabba och kortsiktiga lösningar, men att det är mer kostnadseffektivt att stötta barn och ungdomar tidigt istället för att skapa en ny generation människor som växer upp med ännu fler riskfaktorer för att hamna i psykisk ohälsa, missbruk eller annan social utsatthet som en konsekvens av sin egen uppväxt. Finns inte verksamheter för långsiktigt stöd i samhället så kommer konsekvenserna kosta oerhört mycket mer.

Bland annat visar en rapport från Folkhälsomyndigheten att det tydligt framkommer att utsatta grupper inte har kunnat tillgodogöra sig de förbättringar i hälsa och livslängd som kommit många andra till del de senaste decennierna, och de menar att hälsoskillnaderna i befolkningen är ett stort problem för hela samhällets utveckling.

Trots att barn och ungas uppväxtvillkor i Sverige ofta rankas högt i internationella undersökningar så har den psykiska hälsan hos barn och unga i landet under en längre period försämrats och enligt bland annat Hjärnfonden är självmord idag den vanligaste dödsorsaken bland unga. Att ibland må dåligt är en del av livet och den normala utvecklingen men det är viktigt att det finns vuxna som kan fånga upp detta för att det inte skall leda till något värre. Allmän kunskap om psykisk hälsa hos alla som möter barn och unga är därför en viktig grund samt att det finns snabb tillgång till stöd och hjälp. Annars finns risk för att måendet utvecklas till psykisk ohälsa med negativa konsekvenser för till exempel skolgång, social utveckling och ett bra vuxenliv.

Ekonomiska satsningar på förstalinjenverksamheter, men snabb tillgång till bra insatser vid tidiga tecken på, eller risk för, psykisk ohälsa i kommunal regi är med andra ord av stor vikt både för individen här och nu men också för hela samhället på sikt.

Socialdemokraterna på Tjörn vill därför lägga extra budgetresurser till de områden som förebygger psykisk ohälsa bland barn och unga samt fångar upp de i riskgrupp och i behov av särskilda insatser. Därför är skolan och verksamheter inom socialförvaltningen två prioriterade områden.

  • Vi vill bland annat satsa på en stark Elevhälsa som kan verka främjande och förebyggande inom skolans ramar.
  • Vi vill att kommunen skall återuppta verksamheten Livbojen i samarbete med Svenska Kyrkan för att stötta barn som har en förälder med missbruk eller psykisk ohälsa, inklusive verksamheten Skilda världar för barn med skilda föräldrar.
  • Vi vill stärka stödet till och samarbetet med Kvinnojouren både för att kunna förebygga våld i nära relationer och kunna erbjuda stöd och hjälp till alla som uppsöker verksamheten.
  • Vi vill stärka stödet för unga med psykisk ohälsa på olika sätt inom kommunens verksamheter och verka för att alla barn och unga inom kommunen kan växa upp i trygghet.
  • Vi vill se att Socialförvaltning och Resurscentrum har tillräckliga resurser för att kunna bedriva verksamhet för att fånga upp unga inom riskgrupper såsom till exempel Skolfam som verkar för samverkan mellan socialtjänst och skola runt familjehemsplacerade barn och unga, MiniMia som arbetar med unga som hamnat i missbruk samt Ungdomssamordnarna som arbetar förebyggande, rådgivande och uppsökande med föräldrar och unga på Tjörn.

Och för att avsluta på samma sätt som jag började, med ett citat från Gandhi, så är skillnaden mellan vad vi gör och vad vi kan göra tillräckligt för att lösa de mesta av världens problem. Socialdemokraterna på Tjörn vill att vi inte nöjer oss med det vi redan gör utan strävar efter att göra allt vi kan för att värna om de mest utsatta i vårt samhälle.

Emma Lennholm (S), ersättare i Barn och Utbildningsnämnden,
socionom och fil.mag. i socialt arbete

facebook Twitter Email