Heltid är en av de viktigaste jämställdhetsreformerna!

Sedan 2016 arbetar kommuner och regioner för heltid som norm. Projektet kallas heltidsresan. Arbetet inleddes utifrån avtalet som då träffades mellan kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting SKL (idag SKR). I avtalet står att arbetsgivarna ska ha en handlingsplan som ska stämmas av årligen fram till 31 maj 2021. Handlingsplanen bör innehålla att:

  • Alltid nyanställa på heltid.
  • Erbjuda redan anställda att gå från deltid till heltid.
  • Enbart godkänna höjning av sysselsättningsgrad

Att heltidsarbete blir norm är nödvändigt för att möta det stora kompetensförsörjningsbehovet i välfärden. Vi vet att i Tjörns kommun ökar antalet invånare som är 80+ stort de kommande 10 åren. Vi står som kommun inför en stor utmaning. Människors behov av vård, skola och omsorg ökar samtidigt som bristen på arbetskraft kommer vara stor.

Heltidsresan bidrar till en mer jämställd arbetsmarknad och i förlängningen också ett mer jämställt samhälle. Att arbeta deltid innebär att man får betala med sämre pension och sämre livskvalitet.

Hur står det då till med Heltid som norm i Tjörns kommun?

I tidningen Kommunalarbetaren 23 oktober 2019 går det att läsa ”Så många jobbar heltid i din kommun”.

Här har man kartlagt Heltidsresan i samtliga kommuner i Sverige. Och för Tjörn ser det mörkt ut!

Man gör jämförelse mellan hur många som arbetade heltid år 2015 (Tjörn 23 %) 2018 (Tjörn 28 %) förändring (Tjörn 5 %) och om man den 23 oktober 2019 som kommun hade beslut om heltid vid nyanställning (Tjörn nej). Inte heller Stenungsund har påbörjat resan, men våra grannkommuner Orust, Uddevalla, Kungälv och Göteborg har beslut om heltid vid nyanställningar. Detta gör att vi som kommun förlorar kampen om kvalificerad personal till de kommuner som erbjuder heltid.

I socialnämnden på Tjörn skrev man den 27/11-2019 in ett tillägg i förslag till beslut när man tog detaljbudget för 2020. ”Heltidsresan, jämlika och hälsosamma scheman som understödjer högre tjänstgöringsgrader” vid direkt fråga till ordförande Gun Alexandersson Malm om vad det fanns för pengar till denna satsning, (det fanns inga avsatta medel i detaljbudget 2020) svarade hon att det skulle tas inom ram för heltidsresan, pengar som kommunstyrelsen fördelade och där Socialnämnden fått 1 miljon kronor. Av denna miljon fanns det inte mycket kvar, då man anställt en konsult och resterande medel skulle gå till utbildning! Vi socialdemokrater anser att man som kommun måste satsa på heltidsresan och det var en av orsakerna till att vi reserverade oss mot majoritetens detaljbudget.

Till förmån för vår (Socialdemokraternas, Björn på Tjörn och Tjörnpartiets) budget som innehåll 7 miljoner mer och som skulle stimulera satsningen på Heltidsresan.

(S) gruppen i Socialnämnden

facebook Twitter Email