Kulturen och skolan – under ett tak – i samverkan med varandra

Socialdemokraterna har de senaste åren fått utstå en ovärdig smutskastningskampanj från de styrande med Liberalerna i spetsen.

Lögner och medvetna misstolkningar har gjorts och det är därav på tiden att göra ett längre inlägg om hur vi socialdemokrater vill att kulturen och fritiden utvecklas i Tjörns kommun samt att tjörnborna får riktig information om vår politik.

Det är ett faktum att vi i vår förra budgetmotion gav mindre pengar till KFN (Kultur– och fritidsnämnden), likaså till KS (Kommunstyrelsen). Anledningen till det var de nedskärningar som gjorts i kärnverksamheterna, men framför allt situationen inom förskolan och skolan. Det var där och då, utifrån våra värderingar och utifrån de anställdas berättelser, viktigt att omfördela den gemensamma kakan.

Den här gången blev det bland annat KFN:s tur att solidariskt stå tillbaka, till förmån för skolan, vården och omsorgen.

Själva grundproblemet med kulturen i Tjörns kommun är att den borgerliga majoriteten under allt för många år utvecklat kulturen till att bli en passiv aktör. När den i själva verket borde vara en aktiv samhällsaktör.

Jag menar att det borde vara en självklarhet att kulturen i Tjörns kommun skall komma till individen. Inte tvärtom, som i dag är fallet. Kulturen kan inte och borde inte vara så starkt centrerad till en ort som den är i dag. Det är därför vi socialdemokrater är måna om att kulturen skall decentraliseras, bli mer rättvis och göra den mer tillgänglig för fler.

Hur har vi tänkt att lyckas med det?

För det första måste kulturen i allt högre grad komma ut till skolorna än i dag och utgå samt bedriva sin verksamhet från de kommande två åk 4 – 9 naven. Den skolstruktur som vi har i dag är för dyr. En ny skolstruktur med två nav ett i Bleket och ett i Häggvall kommer på lång sikt bli mer kostnadseffektiva och möjliggöra att pengar kan läggas på skolan och kulturen i stället för lokaler. 

Alla har inte föräldrar som kan skjutsa sina ungdomar eller en ekonomi som möjliggör utgifter till busskort. Därför vill vi även kunna erbjuda ungdomarna på Tjörn fritidskort till en mindre avgift för att det skall bli lättare att ta sig till olika fritidsaktiviteter och resa mer miljövänligt.

Det är även på tiden att göra kulturen mer rättvis – den som kan betala för kulturen skall inte gynnas av skattesubventioner, utan betala för den. Det är ett hån att kommunen väljer att lägga skattepengar på att ge politiker och anställda i kommunen ett årskort på Akvarellmuseet. Samtidigt är barn och ungdomar belagda med en avgift för att kunna nyttja den kommunala kulturskolan. Det är enligt oss Socialdemokrater en felprioritering. Den kommunala kulturskolan måste ha som mål att bli avgiftsfri och dessutom måste de vuxna som kan betala för kulturen göra det.

Vår förra budget innehöll också en liten omorganisation som utgick ifrån att KFN slogs ihop med barn – och utbildningsnämnden för att de två nämnderna lättare skulle kunna integrera och samverka med varandra. Det hänger samman med vår vision om att kulturen och skolan – under ett tak – i samverkan med varandra skall utveckla och skola våra barn och unga att i framtiden utvecklas till kunniga, demokratiska samt självständiga medborgare. Om kulturen och skolan är under samma tak kommer de enbart att stärka det förebyggande arbete med ungdomar som redan pågår.

I samband med att skolutredningen diskuteras har det från vissa politiska håll framkommit att all kultur – och fritidsverksamhet kommer att centreras till Bleket och därav dränera Skärhamn och andra orter på dessa viktiga verksamheter. Det är inte sant. Mig veterligen kommer ishallen ligga kvar i Rönnäng, Röavallen kommer fortsättningsvis ligga kvar, Akvarellmuseet också fortsättningsvis ligga kvar i Skärhamn och tennishallen kommer även den fortsättningsvis ligga kvar i Skärhamn.

En placering av ett skolnav i Bleket med fullskaliga lokaler för kultur och idrott kommer aldrig dränera – enbart förstärka den rådande kultur – och fritidsförankringen som finns på västra Tjörn.

Ludwig Andréasson (S)

facebook Twitter Email