Ökat bidrag till kommunerna, Tjörn lär få uppemot 40 miljoner

Nu har den socialdemokratiskt ledda regeringen ökat bidragen till kommunerna rejält, Tjörn lär få uppemot 40 miljoner mer (vi har inte fått redovisningen i Tjörn ännu, en del gäller 2020 annat 2021, en del är stimulansbidrag annat är höjda reguljära bidrag) – så någon skattehöjning, som de styrande på Tjörn hade i beredskap att besluta i höst blir inte av.

Vi lär få återkomma till diskussionerna om hur dessa medel bäst bör användas, hållbart.

Vi socialdemokrater bygger vårt arbete på en helhetssyn utifrån kommuninnevånarnas behov inte på att olika delar av kommunens verksamheter ska konkurrera med varandra, som om de vore aktörer på en marknad och när den som skriker högst, eller har de bästa kontakterna får mest.

När de styrande på Tjörn, med fullt stöd av SD, i våras, när budgeten för 2021 skulle tas visade att:

  • de ville fortsätta att dra ner på skolan, som redan tvingats minska med drygt 60 tjänster under hösten 2020 (vilket särskilt drabbade barn med särskilda behov i deras vardag). Detta syns ju inte ännu i den statistiken i Kolada, som de styrande på Tjörn tydligen har som sin enda referens till verkligheten.
  • de skulle pressa socialnämnden att genomföra sin omställning till heltidsanställningar i äldreomsorgen alltför långsamt och inom en för snålt tilltagen budget. Vilket är dömt att misslyck
  • de skulle fortsätta att låta Kultur och Fritidsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen vara ifred utan besparingskrav.   
  • och samtidigt räkna med att en skattehöjning i höst troligen skulle bli nödvändig,

Den prioriteringen ställde vi i den verkliga oppositionen inte upp på!

Vi kom fram till att :

  • säga nej till kommunal skattehöjning (som i sin konstruktion drabbar de med lägst inkomst värst)
  • vi måste avsätta mer pengar till skolan och
  • mer pengar till socialnämnden (främst för kvalitetshöjning och bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö för anställda inom äldreomsorgen och för att kunna genomföra en hälsosam omställning till heltider i hela den sociala verksamheten, vilket vi är bland de sista kommunerna i landet att ta tag i)
  • Samhällsbyggnadsnämnden måste få i uppdrag att minska sina till synes okontrollerade och konstanta kostnadshöjningar och budgetöverdrag.
  • Kultur och Fritid måste få uppdrag att minska sina åtaganden som hela tiden driver upp kostnaderna. Vi pekade aldrig ut Kulturskolans verksamhet, den vill vi verkligen värna. Kulturnämnden borde (som andra nämnder länge tvingats till) kunna hjälpa till att hitta var de minst skadliga nedskärningarna skulle kunna äga rum!

Men kanske låg de allra största budgetskillnaderna mellan partigrupperna på det som gäller investeringarna.

Vi har stora behov av nya och upprustade skollokaler med lokaler för fritid, och kultur både i Bleket och Häggvall samt ev. nya och definitivt upprustade lokaler för F- 4 skolor, (och då behövs inget nytt separat kulturhus).

Nytt grupp-boende inom LSS, Nytt särskilda boenden för äldre, Nya VA-investeringar, Fler Hyresrätter för unga men också för äldre som vill lämna sina villor. För den senare gruppen krävs också många olika nya boendeformer nära där de bor idag, dvs över hela ön.

Vi hade också med behovet av en ny färja i vår investeringsbudget.

Med alla dessa behov av investeringar ansåg vi det fel att plocka ut vinstutdelning ur våra kommunala bolag för att klara driftkostnader i kommunens verksamheter och för att kunna redovisa ett överskott i kommunen.

De pengarna borde stanna i bolagen och satsas som grund för att kunna låna upp det vi behöver och för att äntligen få till en underhållsbudget som är värd namnet i våra bolag och därmed få slut på det resurs-slöseri som pågår genom det minimala och dåligt planerade underhållet av våra fastigheter.

Det är nu ett kärt besvär att få till en tilläggsbudget för såväl 2020 som 21 och framåt med de nya tillskotten från regeringen! 

Rosalie Sanyang (S) oppositionsledare

facebook Twitter Email