Öppen förskola på Tjörn

Socialdemokraterna och S-kvinnor vill ha en öppen förskola på Tjörn

I ett socioekonomiskt välbeställt samhälle som Tjörn tycker vi att det  måste finnas utrymme för en satsning på de allra minsta. Alla som har en inkomst betalar skatt till utveckling av välfärden på ön. Då ska alla få ta del av den.

Skatten ska inte gynna vissa områden och strukturer. En kommunal ekonomi ska inte bara handla om effektivisering och budgetteknik utan också om ambitionsnivå och långsiktig investering och kvalité.

På Tjörn finns heltäckande verksamheter ” då det redan hänt”. Men inget förebyggande arbete för de allra minsta 0-3 år.

SOS gruppen, Strategisk samverkansgrupp ska vara en garant för en kvalitetssäkring av kommunens ”Barn- och ungdomsplan 2013-2023”. Om denna kan man läsa på kommunens hemsida.

Både skola, Kultur och Fritid likaså Socialtjänsten har utbyggd verksamhet från förskolan till Gymnasium men inget för de allra minsta.

Det är just här vi ska satsa för att få en vinst och ett jämlikt samhälle med utveckling i alla samhällsgrupper.

Under sommaren 2020 tog majoriteten i Barn-och Utbildningsnämnden beslut om, att lägga ner Familjecentralen Måsen. En verksamhet som till en billig peng genererar mycket mjukvara d.v.s. hälsa på sikt bland våra barn och vuxna.

Det var en mötesplats för unga föräldrar med nyfödda barn och ibland också syskon. Man skapade arbetsformer som föräldrar och barn var delaktiga i. Man erbjöd lättillgängligt stöd. Stärkte det sociala nätverket kring barn och föräldrar.

Utvecklingspotential att skapa god service och vara en kunskaps- och informationscentral.

Fokus var det förebyggande arbetet och målgruppen blivande föräldrar och föräldrar med barn från 0-3 år och syskon.

Mödravården riktar sig till den blivande föräldern

Barnavårdscentralen arbetar med barn upp till 6 år och då handlar det om barnets psykiska och fysiska utveckling.

Social rådgivning ges av socionom som måste vara synlig i huset. Viktigt då man vill upptäcka eventuella problem innan de eskalerat. Här är barnperspektivet viktigt. Man ska ha fokus på barnets bästa.

Öppna förskolans uppgift är att skapa sociala nätverk som stärker familjen genom aktiviteter som de är delaktiga i och planerar. Främja integrationen för nyanlända föräldrar. En förhållandevis billig verksamhet som når många med rätt marknadsföring.

Samhällsekonomiskt är det lönsamt då den fungerar som en generellt förebyggande verksamhet som kan medverka till att föräldrar själv agerar då det identifierar problem som upptäcks och åtgärdas tidigt och förhindrar på så sätt mer kostsamma insatser senare.

Utvärdering av familjecentraler i landet pekar på att ett gott samarbete ger ett gott resultat när det gäller möjligheten att bedriva ett pedagogiskt , medicinskt och socialt förebyggande arbete.

facebook Twitter Email