Sammanfattning av öppet möte angående skolorna

I början av februari inbjöd S-kvinnor Tjörn till ett öppet lyssnarmöte fokuserat på skolorna på Tjörn. Vi vill tacka föräldrarna och föräldraföreningens representanter som kom, eftersom ni gav oss en bra inblick in i Tjörns skolor utifrån från användarnas perspektiv.

Positivt är att våra grundskolor på Tjörn funkar mycket bra, har bra ledning och barnen trivs. Problem brukar fixas snabbt, och de flesta barn mår bra. Utmärkt!

Samtidigt har vi mycket att jobba på. Inom högstadierna på Tjörn är det många problem,

  1. Skolgårdarna har inte anpassats för åk 6 som flyttades till högstadieskolor för flera år sedan. Eleverna lämnas utan vuxentillsyn och det finns inte tillräckligt med anpassad rastaktivitet för åldern.
  2.  Det finns inte tillräckligt med pedagoger/stöd och resurspersonal vilket leder till håltimmar för eleverna.
  3.  Det finns bekymmer med mobbing bland elever i åk 6, vilket utmynnat i att vissa elever inte vill gå till skolan och ansvaret för undervisning landar på mammor som blir stressade av att eleven kommer efter i skolarbetet.
  4. Elever i behov av särskilt stöd har begränsad tillgång till de resurser som enligt skollagen ska ges per automatik.
  5.  Rutinen för när en elev överflyttas till nästa stadium innebär ofta problem med överlämning och då specifikt vilket extra stöd eleven haft och kommer behöva.
  6.  Kommunikation mellan skolan och föräldrar kan göras bättre om skolwebben som verktyg utvecklas eller byts ut.
  7. Föräldrar har upplevt att situationer gällande mobbing att offret inte fått den hjälp den behöver och till och med så att utsattheten och isolering ökat.
  8.  Föräldrar runt hela Tjörn uttrycker att vardagliga skolresor är ett stort problem. Den starka begränsningen av utdelning av skolkort, innebär idag svårigheter. Till exempel har elever svårt att komma till den obligatoriska simundervisningen, skridskoåkningen, besöka Livbojen, ungdomsmottagningen, komma till kultur/musikskolan eller skapa sociala relationer med kompisar. Idag får föräldrar ta ledigt från sina arbeten för att kunna köra sina barn till skolutflykter.

Som S-kvinnor förstår vi hur viktigt det är att föräldrar/vårdnadshavare kan lita på att skolan fungerar bra för barnen.  Därför har vi bestämt att vi kommer fortsätta driva dessa frågor kring förbättrad skola på Tjörn.

Läs kommunens utredning om skolstrukturen här

facebook Twitter Email