Socialdemokraterna i Barn och Utbildningsnämnden lämnade 20 juni följande reservation mot ett av nämndens beslut

Socialdemokraterna reserverar sig enligt följande:

Socialdemokraterna reserverar mot majoritetens beslut att inte agera när budgetprognosen pekar på ett underskott på drygt 11 miljoner för 2018. Skälet därtill är att man inte vill stå för sin politik inför valet utan mörkar eventuella åtgärder till efter valet. Kommunfullmäktige beviljade på junimötet en ramökning på 5,3 miljoner för att täcka ökade kostnader för fler barn inom förskolan och kostnader för skolskjutsar med anledning av flytten till Långekärrskola under renoveringen av Rönnängs skola. Ramökningen är otillräcklig och innebär fortsatt större barngrupper inom förskolan. Enligt förvaltningen så kommer ändå nämnden göra ett underskott på drygt 6 miljoner. Eftersom osäkerheten är stor rörande t.ex uteblivna statsbidrag bibehållen personaltäthet inom förskola/skola, ofullständig täckning för migrationskostnader, kostnader för Bleketskolans renovering och ökade lönekostnader. Övergripande bedömer vi att det behövs en ytterligare ramökning på 10 miljoner för att nämnden ska nå ett nollresultat och skadliga besparingarna som tidigare beslutats inte genomförts. De besparingar för 2018 som beslutades i detaljbudgeten i november kommer med stor sannolikhet innebär en försämrad arbetsmiljö och ökad arbetsbelastning för berörd personal. Detta blir i sin förlängning försämringar för barn i förskola, skola och pedagogisk omsorg.

Den höga ambitionen Tjörns kommun vill ha inom verksamheten är svår att uppnå med en alltför stram budget vilket vi märkt under ett antal år av underfinansierad verksamhet, vilket nu också tyvärr framgår av olika jämförelser mellan kommuner.

Vi vill särskilt anmäla avvikande mening och rikta uppmärksamhet avseende:

  • den ursprungliga besparing -5,0 miljoner genom större barngrupper inom förskolan, samt slopande av närhetsprincip och syskonförtur till förskoleplats.
  • besparing -1,5 miljoner genom större klasser inom grundskolan samtidigt som antalet barn med ökat behov av stöd ökar.
  • besparing -1,5 miljoner på personalens kompetensutveckling vilket försämrar kommunens möjligheter att behålla och rekrytera personal
  • vi anser att dessa besparingar dessutom är direkt kontraproduktiva avseende de ekonomiska ansträngningar som kommunen gör för att få fler barnfamiljer att vilja bosätta sig på Tjörn. Kvalitén i förskola och skola är en viktig faktor när familjer väljer ny bostadsort.

 

facebook Twitter Email