Socialnämnden avslog införandet av personligt ombud i Tjörns kommun.

Reservation mot beslutet som togs i Socialnämnden den 13/6-2018 att ”avslå införandet av personligt ombud”.

Inledning; fakta om personligt ombud::

  • Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor.
  • Personligt ombud ska även verka för att gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning ska få bättre livsvillkor. Det sker genom att de personliga ombuden identifierar systemfel och brister i samhället som påverkar gruppen negativt.
  • Personligt ombud kan sökas av den enskilde själv, eller av en annan person i samråd med personen med psykisk funktionsnedsättning.
  • Ombuden arbetar på den enskildes uppdrag.
  • Personligt ombud arbetar fristående från myndigheter och vårdgivare.
  • Personligt ombud är en frivillig och kostnadsfri verksamhet.
  • Målgruppen för insatser av personligt ombud utgörs av personer som har en funktionsnedsättning som innebär ett omfattande och långvarigt socialt handikapp som medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv och som har komplexa behov av vård, stöd och service och som har behov av kontakt med socialtjänst, primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin (utan krav på diagnos) och andra myndigheter.

 

Socialdemokraternas reservation mot beslutet som togs i Socialnämnden den 13/6-2018 att ”avslå införandet av personligt ombud”.

Vi Socialdemokrater på Tjörn anser att man skall införa ett personligt ombud. Den rapport som presenterades för oss i nämnden och som ligger till grund för majoritetens beslut(till avslag) bekräftar att det finns ett stort behov i våra kranskommuner och vi är efter att ha läst denna rapport, helt övertygade att behovet finns även på Tjörn.

Man kan i rapporten läsa att det finns ett samarbete mellan Kungälv-, Ale- och Stenungsunds kommun och att man har ett 50-tal ärenden i gång med en ytterligare kö på 10 personer. Här ser man ett stort behov och rekryterar därför ytterligare ett personligt ombud.

Från årsskiftet tar Samordningsförbundet Älv och kust över ledningsfunktionen där representanterna från psykiatrin, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och intresseorganisationer ingår. Tjörns kommun är erbjuden ett samarbete och vi Socialdemokrater anser att man måste tillgodose målgruppen inom psykisk funktionsnedsatta och stötta dem i samhället. Det Personliga ombudet är delvis statsfinansierat (50%) vilket vi ser som positivt. Men i beslutet som togs i nämnden den 13/6 (avslag), hänvisas till en kommande tight budget 2019! Man avråder därför nämnden att dra på sig nya kostnader.

Vi Socialdemokrater ifrågasätter detta uttalande om kommande budget, då vi inte fått ta del av någon budget för 2019 och anser att denna okända budget inte kan ligga som grund för beslut.

Socialdemokraterna Socialnämnden Tjörn

 

 

facebook Twitter Email