Tjörn – Bohusläns cykelvänligaste kommun!

Vi socialdemokrater vill fullfölja visionen om att hela Tjörn ska leva och att det ska vara lätt att ta sig fram på cykel eller för fot.

Fullmäktige har ställt sig bakom en Klimat- och energiplan, K2020 och Västra Götalandsregionens mål om att öka andelen kollektiva resor kraftigt till år 2025. I dag är andelen 12% för Tjörn. Vi tror att med rätt satsningar kan denna siffra öka.

Till sekundärstråk tillhör idag sträckan mot Långekärr och Kyrkesund. Denna väg är ingen trygg och säker väg att cykla eller promenera på. Satsar man förbättringar på vägnätet kommer kollektivtrafiken också att utvecklas så fler vill ställa bilen hemma.

Därför bör det i kommande arbete med kommunens översiktsplan bland annat ske en uppgradering av stråket Klövedal/Kyrkesund.

Samma sak gäller väg 160 där man nu påbörjat anläggning av cykelväg i etapper. Med en välfungerande cykelväg längs hela den sträckan hade det underlättat för fler boende att ta cykeln till affär, arbete eller kollektivtrafikens knutpunkt i Myggenäs.

En bra gång- och cykelväg längs detta stråk hade också minskat en del skoltaxiresor på vägar där det idag är farlig att gå/cykla bredvid. Längs väg 160 är det t.ex. en mycket smal vägren, det saknas belysning och dessutom är vägen en kombination av dolda backkrön och raksträckor med många utfarter vilket inbjuder till farliga omkörningar.

Bra gång- och cykelvägar som förbinder hela ön är också något som kan öka cykelturismen på ön samt kan öka tillgängligheten vid olika kultursatsningar. I nuläget är det t.ex. svårt för alla som vill att deltaga på olika aktiviteter på Sundsby då parkeringsmöjligheterna är få.

Emma Lennholm

facebook Twitter Email