Tjörns skolor ska vara av världsklass

Förslag till framtidens skola på Tjörn, ska nu äntligen beslutas på Tjörns kommunfullmäktige den 11 juni 2020.

Vi = socialdemokraterna och ”Björn på Tjörn” har lämnat in följande
synpunkter:

 • Förslaget får inte vara en utgångspunkt och ursäkt för nya besparingar på resursfördelningen till skola och förskola.
 • För att ge våra unga de bästa förutsättningar måste lokaler, utemiljöer, pedagogiska resurser, tillräckliga resurser för att stödja elever med speciella behov, skolhälsovård, bra skolmåltider, säkra skolvägar med mera vara i samklang.
 •  Vi måste också säkerställa tillräckligt attraktiva arbetsplatser för att kompetent personal ska vilja stanna kvar och söka sig hit till Tjörn skolor.
 • Skolan ska också vara varje kommundels naturliga centralpunkt för såväl kultur- som fritidsaktiviteter.
 • Förskolans lokaler måste tillåta storlek på barngrupper i enlighet med myndigheternas rekommendationer.

Vi ställer oss positiva till den föreslagna skolstrukturen under förutsättning att:

 • Montessoriskolan i Långekärr inkluderas i beslutet och en verksamhet F-3 säkerställs där.
 • Nyckeltal utformas och resurser tillsätts för att kontinuerligt förbättra skolans resurstilldelning.
 • Häggvallsskolan och Bleketskolan, som mellan – och högstadienav utvecklas, moderniseras och båda utrustas med kompletta kultur- och fritidscentra.
 • Högstadienavet på sydvästra Tjörn placeras i Bleket.
 • Resurser avsätts för att underlätta de små barnens (F-3) väg/transporter till sina skolor. GC-vägar och regler för skolskjutsar ses över för lågstadieelevernas trygghet och säkerhet.
 • Utformningen av nya och upprustning av gamla skollokaler skall ske i nära samverkan med elever, föräldrar och skolans personal, detta för att skapa en mycket god arbetsmiljö för samtliga verksamma inom skolan.
 • Kultur- och fritidsförvaltningen involveras tidigt i utformningen av nya och upprustningen av gamla skollokaler, så att även dessa behov tillgodoses.
 • Tillräckliga resurser avsätts för att Resurscentrum fortsatt skall kunna driva särskild undervisningsgrupp (SU-grupp) i anslutning till 4-9 Häggvall/Fridas Hage och Bleketskolan samt tillgodose alla enheters behov av en stark elevhälsa och där behov finns även SU-grupper på F-3 enheterna.
 • Utformningen av 4-9 skolorna ska säkerställa tryggheten för mellanstadieeleverna, genom tydlig avgränsning mellan stadierna både ute och inne.
 • Speciell hänsyn måste tas till grundsärskolan och den särskilda inriktning som benämns träningsskola. Även om dessa elever är få, kräver de ett stort och anpassat utrymme för att deras fysiska behov ska tillgodoses.
 • Samordning mellan skolan/förskolan måste tydligt beaktas i de slutliga beslutet.

Rosalie Sanyang (Socialdemokraterna ) och Björn Möller (Björn på Tjörn)

facebook Twitter Email