Tro och politik

”En del förfasas över att politiska partier är med i kyrkan och vill att endast de ”skriftlärde” ska uttolka ”sanningen”. Texten nedan är ett av ”Tro och solidaritets” svar på detta. I kyrkovalet den 17 september behövs röster för denna hållning. Med hjälp av en socialdemokratisk valsedel!

Suget efter etiska perspektiv på politik är idag starkt. Religionens inflytande på politik, konflikter och politiska skeenden kan vara betydande. När detta missbrukas kan religionen bli ett politiskt gift.

Politiserad religiös fundamentalism delar upp en komplex värld i vi och dem, onda och goda, och gör tillvaron mer svart-vit. Därigenom legitimerar den ibland till och med våld och maktpolitik. Det blir tydligast när politiska ledare säger sig företräda en syn där gudomlig rätt, i deras egen tolkning, anses stå över demokrati, folkrätt och mänskliga rättigheter. Vi ser skräckexempel från i princip alla religioner i dagens värld.

Men vi ser också motsatsen. När religionen lyfter fram grundläggande värdefrågor som fred, jämlikhet och rättvisa, när den öppnar för förståelse också av andra trosriktningar, blir den ett viktigt och fördjupande komplement till politiken i en komplex värld.

Skillnaden mellan en konstruktiv och destruktiv roll för religionen i relation till samhället handlar om två olika sätt att förhålla sig till sanning. Antingen ser vi sanningen som något exklusivt som vi själva äger och ängsligt vill skydda mot alla utmaningar. Det ger den typ av fundamentalism som rör sig inom exempelvis kristen höger och islamistisk absolutism. För dem, och deras motsvarigheter bland fundamentalistiska tolkningar i andra religioner, blir dialog och det annorlunda ett hot.

Eller så ser vi sanningen som något bara Gud äger till fullo och att vår uppgift är att ständigt söka. Då blir dialog med andra religioner och oliktänkande en tillgång. Skiljelinjen går inte mellan människor av olika religioner, inte heller mellan sekulära och religiösa utan skiljelinjen går inom religioner och ideologier – mellan det öppna sanningssökandet och det intoleranta sanningsförvaltandet – vare sig det är kristet, muslimskt, judiskt, sekulärt eller något annat.

För oss är detta inte bara teoretiska frågor, utan ett solidaritetsarbete i vardagen. Vi ska gå i främsta ledet i kampen för religionsfrihet och mot diskriminering på religiösa grunder. Vi ska stå upp för att varje människa ska kunna vara fullt accepterad med samma värde och rättigheter som alla andra, med sin tro eller icke-tro, med sina förtjänster eller tillkortakommanden, oavsett kön, sexuell läggning, ålder, fysisk funktionalitet eller annan diskrimineringsgrund.

Vi lyfter grundläggande socialdemokratiska värderingar om jämlikhet, jämställdhet och solidaritet i alla sammanhang.  

facebook Twitter Email