Uppdaterade läromedel i alla ämnen!

Inte så sällan hör vi i media om bristen på resurser när det gäller läromedel för elever i grundskolan. För oss som arbetar aktivt i politiken på Tjörn i allmänhet och i Barn- och utbildningsnämnden i synnerhet så är det här en fråga som vi tar på allvar.  

Drastiska nedskärningar i budgeten för Tjörns skolor är något som vi fått vänja oss vid de senaste åren och larmen om nedskärningar av exempelvis läromedel är en nationell farsot. Så sent som i april 2021 rapporterade Sveriges Radio om hur många lärare tvingas tillverka sina egna läromedel; detta på grund av neddragningar i läromedelsbudgetar. Sedan 1980-talet har den här utgiftsposten minskat med två tredjedelar.  

Så vill Socialdemokraterna inte ha det på Tjörn. Därför ser vi till att i kommande budget skjuta till medel för att bryta den utvecklingen och stärka läromedlens status i skolan. Vi ser också att det ska kunna öka möjligheten för den enskilde läraren att själv bestämma vilket läromedel den föredrar i just sin undervisning, låt vara ett bokligt eller ett digitalt. 

Framför allt ser vi det som ett sätt att säkra kvaliteten i skolverksamheten och öka likvärdigheten i undervisningen. Rätten till riktigt bra läromedel ser vi som en demokratisk rättighet och får därför inte styras av vad som är billigast. 

I vår budget för 2022 utfärdar vi en läromedelsgaranti som lite förenklat lyder: minst ett läromedel i varje ämne till varje elev.   

Peter Bäcklund (S), ledamot i Barn-och utbildningsnämnden 

facebook Twitter Email