Uppsägning av planavtal

Reservation från socialdemokraterna i kommunstyrelsen den 31 maj angående uppsägning av planavtal Dynkavlemyren.

Kommunens Bostadsbolag – TBAB – har haft planavtal för bostadsområdet Dunkavlemyren i Skärhamn i närmare 10 år.
Bolaget har även för ägaren (moderbolaget/Tjörns kommun) årligen i olika sammanhang informerat om att området är en väsentlig del av bolagets långtidsprogram för bostadsbyggande.

Dunkavlemyren är väsentligt enligt ÖP och kommunens Strategiska Bostadsbyggnadsprogram.

Bostadsbolaget har informerat ägarna om att bolaget på Dunkavlemyren ville bygga en kombination av ägarlägenheter (att sälja) och hyreslägenheter. Ägarlägenheterna var en följd av moderbolagets/kommunens krav på att bolaget ska ha en soliditet på 15 procent.

När snart detaljplanen är färdig för godkännande meddelar plötsligt KSAU (en majoritet bestående av M och L) att man vill att kommunen bryter avtalet med bolaget och överlåter avtalet till mark- och exploateringsavdelningen (under kommunstyrelsen) för att bli föremål för markanvisning.

En totalt enig styrelse i Bostadsbolaget och VD tillskriver KSAU 2018-02-23 där man undrar över varför ägaren vill säga upp avtalet plötsligt.
En helt enig styrelsen ser fullföljandet av bostadsbyggande där som viktigt för a) bostadsbyggandet i Skärhamn och b) för bolagets ekonomiska situation.

Någon slags motivation till varför man vill bryta avtalet framkommer aldrig. Det gör frågan svårare att förstå då:
Bostadsbolaget bygger utan vinstmotiv.
Bostadsbolaget handlar upp byggentreprenörer på den öppna marknaden.
Bostadsbolaget har byggt flera hyresfastigheter med mycket konkurrenskraftiga hyror på marknaden, senast i Kållekärr.
Bostadsbolaget bygger först och främst hyreslägenheter som det enligt Strategiska Bostadsbyggnadsprogrammet är brist på i tätorterna.
Bostadsbolagets byggande hindrar inga andra aktörer att bygga bostäder oavsett upplåtelseform – problemet är snarare att den privata marknaden mycket ensidigt har byggt bostadsrätter.

Vi ser det som anmärkningsvärt att ägarna under närmare 10 år inte har några som helst invändningar och sedan plötsligt ”fem i tolv” vill bryta ett ingånget avtal med kommunens eget bostadsbolag. Utan några som helst sakskäl eller dialog med bolagets styrelse.

Beslutet om markanvisning kommer med stor sannolikhet att fördröja byggnationen på Dunkavlemyren med flera år. Och det är ”nu” som det behövs bostäder i Skärhamn inte minst för att klara personalförsörjningen i kommunen.

Vi ser det som anmärkningsvärt att en majoritet bryter ingångna avtal med sitt eget bolag och aktivt försvårar för bolaget att uppfylla de mål som ägaren satt för bolaget och där Dunkavlemyren varit en viktig pusselbit.

Detta är så anmärkningsvärt att frågan bör prövas av kommunfullmäktige då den är av betydande principiell vikt hur kommunen agerar som ägare vis a vi emot ett av sina bolag.

facebook Twitter Email