Vår socialdemokratiska kyrkopolitik här på Tjörn

En förening styrs oftast av lekmän. Precis som en kommun styrs av förtroendevalda, vilka också är lekmän. Däremot utförs verksamheten av professionella medarbetare, experter på sina olika områden.

Precis så är det med kyrkans verksamhet. Präster, diakoner, vaktmästare, kontorspersonal, ideellt arbetande m.fl. utför verksamheten, de förtroendevalda lägger fast ramarna.

Vilka ska då vara de förtroendevalda? Jo en viktig del av dessa ska väljas den 19 september till kyrkofullmäktige, andra till stiftsfullmäktige och en tredje grupp ska väljas till kyrkans riksdag, kyrkomötet.

Då Svenska kyrkan är en stor förening, en folkrörelse med flera miljoner medlemmar berör det många och mycket vilken färdriktning kyrkan tar.

På Tjörn säger vi socialdemokrater att du som medborgare ska kunna vara medlem i Svenska kyrkan i Den öppna folkkyrkan. Och med det menar vi att

  • Kyrkan ska ha rum för alla, för den sökande och tvivlande likaväl som för den trosvisse, därför vill vi ha en nära och öppen kyrka, som välkomnar alla oavsett vilken relation Du som människa har till Jesus

Vi har också synpunkter mer detaljerat på hur kyrkan på Tjörn ska arbeta. Vilken färdriktning kyrkan i Sverige ska ha. Läs ”Socialdemokratin och Svenska kyrkan” här nedan där både inriktningen på Tjörn och i Sverige redovisas.

Socialdemokratin och Svenska kyrkan

Vi vill ha en kyrka som är öppen för alla. Det finns lika många relationer till Svenska kyrkan som det finns medlemmar.

Vissa deltar aktivt i gudstjänstlivet varje söndag, några tar del av kulturverksamheten och andra delar livets stora händelser tillsammans.

Oavsett vilken relation du har till kyrkan menar vi att alla medlemmar ska få delta på lika villkor och ha samma rätt till demokratiskt inflytande. Kyrkan ska finnas till för, och vara öppen för alla – detta är en av grunderna i det vi kallar folkkyrkan. Mot detta mobiliserar de krafter som vill sluta kyrkan inåt och ställa grupp mot grupp – det kan vi aldrig acceptera!

Vi vill därför:

• att Svenska kyrkan Tjörn fortsatt utvecklas till en öppen och solidarisk folkkyrka, där en plats finns för alla.

• att det lokala församlingslivets närvaro i hela Tjörns pastorat ska säkras.

En nära och öppen folkkyrka

Socialdemokratin vill främja Svenska kyrkans roll i civilsamhället. För att utveckla verksamhet i den riktningen vill vi socialdemokrater stärka det omfattande frivilligarbetet och slå vakt om det engagemang för kyrkan som finns bland förtroendevalda och medlemmar på alla nivåer. 

Vi vill därför :

• att kyrkan ska vara välkomnande och välkomna till delaktighet inom ramen för församlingarnas grundläggande uppgifter, att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission.

• att kyrkan ska finnas för, och bli ännu bättre på, att möta människor där de finns. Exempel som Livbojen, S:t Mary m.fl. är bra exempel på detta.

Svenska kyrkan Tjörn – ett föredöme som arbetsgivare

* rätt till kompetensutveckling,

* jämställda arbetsvillkor,

* god psykosocial arbetsmiljö,

* att den svenska arbetsmarknadsmodellen värnas

* kampen mot diskriminering.

* att kyrkan ger ungdomar möjlighet till sommarjobb och praktik

Ett tillgängligt kulturliv

En öppen folkkyrka riktar sig till alla delar av samhället, över generationer och genom olika skeenden i livet så som dop, konfirmation, vigsel och begravning.
Den välkomnande folkkyrkan ska erbjuda en varierad verksamhet där arbetet med barn- och unga sätts i fokus. 

Vi vill därför:

• att den ideella kultur- och musikverksamheten stimuleras och att kulturarvet värnas.

• att kyrkans barn- och ungdomsverksamhet är avgiftsfri och görs tillgänglig för alla.

Tillsammans vårdar vi miljön och klimatet

Ett aktivt miljö- och klimatarbete är en viktig trovärdighetsfråga för alla organisationer, så också för Svenska kyrkan Tjörn.

Det behövs en beslutsamhet i att ställa om verksamheten så att inga negativa avtryck på miljön eller klimatet skapas. Att hållbarhet blir ledord både i materialanskaffning, transportflöde och att säkerställa att kollektivavtal finns i hela entreprenadkedjan.  

Denna inställning ska prägla allt Svenska kyrkan Tjörn gör som organisation men också vara ett förhållningssätt i kontakten med leverantörer och övriga delar av civilsamhället.

Vi måste värna skapelsen och bedriva en hållbar verksamhet. Solkraftsinstallationerna på våra kyrkobyggnader är lysande (!) exempel på värdefull investering i hållbarhet.

Vi vill därför:

• att Svenska kyrkan Tjörn fortsätter att satsa resurser på det pastororala arbetet med en klimatsmart kyrka på Tjörn

• att Svenska kyrkan Tjörn tar en aktiv del i diskussionen beträffande Agenda 2030 och gör vårt yttersta för att realisera målen i vår verksamhet.

• att kyrkobyggnader och kyrkogårdar vårdas med hänsyn taget till klimat, miljö och det omistliga värde de har för vårt kulturarv.

En socialt hållbar kyrka på Tjörn, i Sverige i hela världen

Det sociala engagemanget är och ska vara mycket viktigt inom Svenska kyrkan Tjörn. Att finnas till och stå upp för varandra återspeglas i det diakonala arbetet.
Vi vill se ett samhälle som håller ihop och ger människor hopp och framtidstro, på Tjörn, i Sverige, i världen.,

Vi vill därför:

• att kyrkans roll i välfärdsbygget stärks genom att samarbetet med offentlig sektor och frivilligorganisationer ökas i syfte att hjälpa och stötta alla människor i utsatta lägen. Fler projekt liknande den numer avsomnade Livbojen bör utvecklas.

• att det diakonala arbetet stärks för att bryta människors ensamhet och isolering.

• att kyrkans internationella arbete värnas och utvecklas. Ge fortsatt stöd till Svenska kyrkan Tjörns internationella grupp för att utveckla arbetet i ACT.

facebook Twitter Email