Vårt kommunala budgetförslag för 2022

Det budgetförslag vi presenterar bygger på våra hjärtefrågor: skola, äldreomsorg och miljö. Vi har i vår budget sparat och omprioriterat pengar till förmån för dessa områden.

Vi ökar anslagen till skolan eftersom vi vill ha en trygg och säker skola där vi rustar våra ungdomar för framtiden. En skola med en stark elevhälsa och stöd för barn med särskilda behov, som t.ex. neuropsykiatriska funktionshinder, är för oss en självklarhet. Att alla barn ska vara garanterade ändamålsenliga läromedel är för oss också en självklarhet, och därför har vi i vår budget även lagt in en läromedelsgaranti för att säkerställa att vi i framtiden inte behöver utmärka oss i statistiken som den kommun i Sverige som lägger minst pengar på läromedel.

Vi föreslår också i budgeten att vi slår ihop barn- och utbildningsnämnden med kultur- och fritidsnämnden för att få ut mer av våra skattepengar genom en minskad administration. Detta innebär dock inte nedskärningar på kulturen i kommunen, utan tvärtom så lägger vi mer pengar på kultur och fritid än förvaltningen äskat. Vår ambition är därmed att Tjörns kommun även i framtiden ska vara en kommun som kännetecknas av sina satsningar på kultur och fritid, med barn och unga i fokus. På detta sätt får vi också betydande synergieffekter samt ett nära samarbete med skolan.

En annan av våra målsättningar är att fortsätta verka för att vi på Tjörn har en äldreomsorg som ligger i topp, både när det kommer till de boendes och de anställas trivsel, och för att nå dit vill vi satsa på personalen. Detta gäller områden som kompetensutveckling, arbetsförhållande, arbetstider och arbetsmiljö. Vi har även här lagt mer pengar i budgeten än förvaltningen äskat.

För att kunna satsa på de områden vi anser vara av extra stor vikt så krävs det också besparingar inom andra områden. Ett av dessa områden är anslagen till kommunstyrelsen.

Vår driftbudget är uppdelad i tre delar; ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet med konkreta förslag och reformer. Våra tre strategiska områden stämmer överens med, och utgår alla ifrån, Agenda 2030.

Vi vill att hela Tjörns ska leva och därför ligger i våra investeringsmål satsningar på infrastrukturen. Det gäller bland annat gång- och cykelvägar, pendelparkeringar och fungerande färjetrafik till öarna.

Gällande skolstrukturen anser vi även fortsatt att det bästa är att ha två skolnav som utgår från Häggvallskolan och Bleketskolan. Det är vår åsikt att beslut gällande skolan inte kan skjutas på framtiden längre då detta skulle ha varit klart för många år sedan och hela kommunen har blivit lidande av den segdragna process som nu pågår.

Vår investeringsbudget innebär att satsa pengar på bygge av idrottshallar och aula med scen vid våra båda skolnav istället för ett separat kulturhus. Detta skapar en större tillgänglighet för våra barn- och ungdomar och en större integrering av kulturen i skolan. Den långsiktiga budgeten innehåller även satsningar på bygge av hyresrätter, särskilt boende för äldre och ett LSS boende.

Vår vision för Tjörn 2035 handlar även om ett utökat samarbete med andra kommuner. Vi är en liten kommun och det krävs att vi ser utöver våra kommungränser. Det gäller bland annat ett utvidgat samarbete i Göteborgsregionen och med klimatkommunerna för att lära, utvecklas samt hitta samarbetsformer som vi alla kan dra nytta av.

Detta är bara ett axplock av vad som finns att läsa om i vårt budgetförslag som är framtaget i nära samarbete med ”Björn på Tjörn” och Kristdemokraterna Tjörn. Vi har där fokuserat arbetet på vad som är bäst för Tjörn och alla dess invånare, nu och långsiktigt.

Den bygger också på en oförändrad kommunalskatt då vi vill undvika att ekonomiskt belasta våra invånare i de, för många, ansträngande ekonomiska tider som råder under och efter en pandemi.

Göran R Hermansson, ordförande för Socialdemokraterna Tjörn

facebook Twitter Email