Vatten- och avloppsverksamheten på Tjörn

På kommunfullmäktigemötet den 10 december beslöt Tjörns kommunfullmäktige att höja VA-taxan med 15 %.

Tjörns kommun har redan en av de högsta VA-taxorna i landet och efter denna höjning är vi definitivt dyrast i Sverige inom VA-området.

Man kan med fog fråga sig varför vi Socialdemokrater sa JA till denna taxehöjning?

Svaret är enkelt hade vi sagt NEJ hade alternativet varit att ta mer skattepengar till att täcka underskotten i VA-verksamheten. Skattepengar som såväl behövs till skola och äldreomsorg. Vad vi också fick med i beslutet var att man skall se över kostnaderna så att man kan återbetala tidigare års underskott till skattekollektivet.

Detta var ett beslut som satt långt inne för Lars Carlsson (M) som bara vill höja taxorna och inte se på möjligheter av besparingar i VA-verksamheten.

VA-verksamheten har behov av ett antal stora investeringar. I kommunens antagna budget från 2020-06-11 finns en beräknad investeringsvolym på över 330 miljoner kronor upptagna för åren 2021 – 2025. Även om vår budget inte antogs så ligger vårt budgetförslag på samma nivå när det gäller investeringsvolymen.

Detta samtidigt som dagens VA-verksamhet har stora problem. Tjörns kommun har redan den högsta VA-taxan i landet och om den enda åtgärd som görs är att höja VA-taxan ytterligare så kommer den att stiga långt mycket mer framöver än övriga livsnödvändiga kostnader för medborgare och företag. För att abonnenterna inte skall behöva drabbas av fler stora avgiftshöjningar är det viktigt att vi tar ett samlat grepp över hela den nuvarande verksamheten och prioriterar de åtgärder som kan sänka kostnaderna som helhet.

För att komma till rätta med den missköta VA-verksamheten vill vi göra en rad åtgärder och kommer därför motionera till kommunfullmäktige om att se över hela verksamheten.

Driftsbudgeten
Inom driftsbudgeten bör samtliga kostnader nagelfaras i syfte att kraftigt sänka kostnaderna. Översyn av avtal och inköpskostnader, administration, personal- och lönekostnader, befintliga underhållskostnader, åtaganden och avtal, fakturahantering, kvalitetssäkring, leverantörskontroll är självklara inslag i arbetet.

Investeringsbudgeten
När det gäller investeringsbudgeten skall en översyn göras för att prioritera bland de föreslagna investeringarna. Det är extra viktigt att säkra vattentillgången till Tjörn om detta skall göras genom, färskvatten från Göta älv, avsaltning av havsvatten eller ökning av befintligt uttag från Stenungsund kräver en seriös utredning.

Investeringar, ny- och reinvesteringar, som snabbt kan sänka driftskostnaderna på särskilt utsatta delar av nätet och/eller underhållskostnaderna ska prioriteras. Investeringar som är kopplade till tidigare befolkningsprognoser skall revideras till kommunens nuvarande lägre ökningstakt. Varje investering ska kopplas till de driftsmässiga konsekvenser som de medför. Den eventuella påverkan på taxan ska beräknas innan slutligt beslut om investeringens storlek och förläggning i tid slutligen avgörs.


Reviderad verksamhetsplan
Sammantaget skall en reviderad verksamhetsplan presenteras för åren 2021 – 2025 som innehåller förslag på åtgärder inom drift och investeringsområdet för att taxeutvecklingen ska vara i nivå med den allmänna prisutvecklingen.

Arbetet bör starta omedelbart och en ny verksamhetsplan tas fram under våren 2021. Om inget görs riskerar taxeutvecklingen skapa höga och oförutsägbara kostnadshöjningar till skada både för näringslivet och boende på Tjörn.

Om inget görs kommer den nuvarande situationen med att skattekollektivet överför pengar från våra skatter för att bekosta avskrivningar på VA-anläggningar, en sådan överföring är bokstavligen att ta pengar från skolor och äldreboende för att finansiera vissa Tjörnbors vattenräkningar.

Det är viktigt att slå fast att VA-taxan skall baseras på principen om självkostnad vare sig mer eller mindre.

Vi vill att Tjörns kommunfullmäktige beslutar att följande principer skall gälla för de framtida VA-verksamheten:

  • att VA-verksamheten skall bära sina egna kostnader.
  • att VA-taxan inte skall stiga mer än konsumentprisindex.
  • att verksamhetens kostnader inklusive investeringskostnader anpassas efter VA-verksamhetens intäkter så skattekollektivet inte behöver täcka underskott.

För att se till att dessa principer implementeras i VA-verksamheten föreslår vi dessutom följande att:

  • ett speciellt VA-nämnd inrättas för att hantera VA-frågorna.
  • denna nya nämnd får i uppdrag att skyndsamt se över VA-verksamhetens framtida underhållsbehov.
  • denna nya nämnd får i uppdrag att skyndsamt se över VA-verksamhetens investeringsbehov.
  • se över de senaste årens drift och kapitalkostnader för att se om VA-verksamheten baserat på principen om självkostnad.
  • lägga fram ett nytt förslag till VA-taxa som dels baseras på de reviderade underhålls och investeringsplanerna dels på principen om självkostnad och har som mål att VA-taxan inte skall stiga mer än kostnadsprisutvecklingen i samhället i stort.
facebook Twitter Email