Vi presenterar här vårt och KD:s förslag till kommunalt handlingsprogram och budget för 2022

Hela Tjörn ska leva, året runt.

I en värld med stora klimatutmaningar vet vi att samarbete lokalt, regionalt, nationellt och globalt är nödvändigt för att vi ska kunna lämna över en värld till våra barn som vi är stolta över. Därför ändrar vi succesivt vår verksamhet och styrdokument (som den här budgeten) i en mer hållbar inriktning i enlighet med intentionerna i Agenda 2030.

Tjörn är en del av världen, EU, Sverige, Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgsregionen (GR). Samarbete är för oss som liten kommun oerhört viktigt. Vårt geografiska läge ger oss en växande arbetsmarknad med gemensam arbetsmarknadspolitik, gymnasie- och vuxenutbildning i GR.
Sjukvård, kollektivtrafik, folkbildning och kultur samordnas i VGR. I många frågor samverkar vi med näraliggande kommuner och fler samarbeten kommer att behövas för att vi ska klara att hålla den kvalitet och omfattning som krävs i all service framöver.

Men det är lika viktigt att vi tar tillvara på våra lokala resurser och uppskattar de styrkor och möjligheter som finns hos oss på Tjörn. Samarbete måste vara en av våra paradgrenar också lokalt.

Nya samarbetsformer bör prövas där engagemang finns. Inte minst i skärningspunkten mellan offentlig sektor, privat sektor och civilsamhället finns utvecklingspotential.

Göteborgsregionen med en medelålder på ca. 40 år har en ambition att växa med drygt 1 % per år. För Tjörns del med en medelålder som är ca. 4 år högre skulle det innebära ett mål om att bli 20.000 invånare år 2035.

Vi anser inte att Tjörn klarar en sådan befolkningstillväxt på ett hållbart sätt. Den kräver fler arbetstillfällen lokalt på Tjörn, ökade krav på infrastruktur och att samhällsservice succesivt byggs ut. Inte minst viktigt är att skapa en attraktiv förskola och skola för att locka fler i familjebildande åldrar.

Med en försiktig befolkningsökning ökar möjligheterna att värna vår unika miljö och skapa fler arbetstillfällen på Tjörn vilket minskar resandets klimatpåverkan.

Vi kan dock glädjas åt en stor gemensam regional arbetsmarknad, som gör att vi har relativt låg arbetslöshet. Men för oss på Tjörn är trafiksystemet ett problem, med Tjörnbron som flaskhals, särskilt i rusningstid.
Vi arbetar för att tillsammans med Kungälv och Västtrafik på sikt få till en personfärja mellan Tjörn och Kungälv/Marstrand med anslutande direktbussar in till Göteborg för att avlasta Tjörnbron. Även kommunövergripande samarbete med grannkommunerna för att förverkliga en bro till Svanesund kommer att förbättra trafikflödena till och från Tjörn. På sikt ser vi gärna en utvecklad ”Blå” kollektivtrafik, till havs.

28 % av invånarna på Tjörn, dvs 4 527 personer är 65 år och äldre. Fram till 2035 förväntas de över 80 år öka med 951 personer. Vår relativt stora andel äldre i kommunen medför att vi alltid måste tänka på tillgängligheten, bygga ut äldreomsorg, närhälsovård och varierat boende anpassat för äldre. De som inte känner sig trygga med att bo kvar hemma ska erbjudas särskilt boende.

Vår ambition är att vara bland de bästa äldreomsorgskommunerna i Sverige. För att klara detta måste medarbetarna involveras mer i utvecklingsarbetet, det fackliga arbetet respekteras och avtal mellan parter ska vårdas bättre. God arbetsmiljö och vidareutbildningar är en nödvändighet. Möjligheterna till kompetensutveckling via det statliga äldrelyftet ska tas tillvara.

Vill du läsa mer kan du se hela budget dokumentet genom denna >> länk

facebook Twitter Email