Kommunala nämnder

Krisledningsnämnden
Våra ledamöter:
Ludwig Andréasson, 2:e vice ordförande
Vår ersättare:
Anette Johannessen
Rikard Larsson

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Våra ledamöter:
Rikard Larsson, gruppledare och 2:e vice ordförande
Lena Palmén
Jan Berndtsson
Vår ersättare:
Svante Karlsson

Barn- och utbildningsnämnden
Våra ledamöter:
Göran Hermansson, gruppledare
Marieanne Berndtsson
Våra ersättare:
Christer Ekman
Emma Lennholm

Kultur- och Fritidsnämnden
Våra ledamöter:
Kerstin Gunneröd 2:e vice ordförande
Bert-Inge Nordberg
Moody Magnusson
Våra ersättare:
Björn Johannessen
Rosalie Sanyang

Socialnämnden
Våra ledamöter:
Anette Johannessen, 2:e vice ordförande
Björn Sporrong
Barbro Leidzén
Våra ersättare:
Mona-Lisa Dahlberg
Pauline Andréasson

Valnämnd
Vår ledamot:
Benny Halldin, vice ordförande
Vår ersättare:
Emma Lennholm

Överförmyndarnämnd
Vår ersättare:
Göran Hermansson

Revision
Våra ledamöter:
Anders Forsman, ordförande
Vakant

facebook Twitter Email