Kommunlednings frågor

Budget på Tjörn antogs med minsta möjliga marginal

Vi Socialdemokrater kan konstatera att det svartgrönblå budgetförslag inför 2021 inte ger varken Barn- och utbildningsnämnden eller Socialnämnden förutsättningar att bedriva en oförändrad verksamhet utan måste genomföra betydande besparingar om man vill hålla sig inom de ” svartgrönblå” budgetramarna. Tjörns kommuns ekonomi är mycket ansträngd. Den senaste prognosen visar ett underskott för innevarande år 2020…

Läs mer

Emma, om suicid genom hopp från broarna

I min roll som socionom och skolkurator så är jag van vid att ha ett preventivt perspektiv och arbetar mycket förebyggande i skolorna med elever på olika sätt. De senaste åren har psykisk ohälsa, framför allt bland unga, blivit en företeelse som ökar och som inte sällan tar sig uttryck i självskadebeteende och suicidförsök. Enligt…

Läs mer

Reflektion efter Tjörns budgetbeslut

Det har nu gått en vecka sedan det ödesdigra kommunfullmäktigemötet på Tjörn där SD, MP, V, C, M, L och KD röstade igenom sin budget. Jag har tänkt mycket på hur vi kan ha så olika syn på vad som behövs för att en kommun ska göra sitt bästa varje dag för sina medborgare. Från…

Läs mer

Budget på Tjörn en följetong under sommaren och hösten?

Vi Socialdemokrater på Tjörn vill omfördela pengar i kommunens budget så att lagbunden verksamhet inom skolan ska få mer pengar. Pengapåsen är lika stor men vi prioriterar barnen i förskolan och grundskolan likaså att folk på Tjörn ska ha tillgång till rent och tjänligt vatten. Andra vuxenaktiviteter får mindre pengar då vi satsar 25 miljoner…

Läs mer

Rätt datum nu är det som från början var rätt datum

Tjörns kommunfullmäktigemöte 2019-08-29 har flyttas tillbaka till rätt datum efter en skrivelse från den riktiga oppositionen på Tjörn. Till: Kommunfullmäktiges ordförande Anders G. Högmark.   Från: Gruppledare representerade (S), (TP) och (Björn på Tjörn).   Vi kan konstatera att kommunfullmäktige den 18 juni beslöt att fortsätta sitt avbrutna sammanträdde den 29 augusti klockan 18.30. Detta…

Läs mer

Konfrontation istället för samarbete

Det är inte bara krontalen i de olika verksamheterna och budgetposterna, som skiljer oss politiska partier på Tjörn åt. Observera hur de styrande grönblå partierna och de två stödpartierna V och SD på Tjörn uttrycker sig.  De efterlyser regelbundet – en god ton – av oss i oppositionen! De är de, som har valt konflikt istället…

Läs mer
facebook Twitter Email