Medborgarlöfte för Tjörn 2021

Medborgarlöfte är årliga löften som tagits fram av kommun och polis i Stenungsund, Orust och Tjörn.

Genom intervju med ca 2000 personer i kommunerna har det framgått att det är buskörning och droganvändning som skapar otrygghet hos kommuninvånarna.

Polisen har lovat att under minst 15 tillfällen skapa riktade insatser mot droger och trafik i de tre kommunerna.

Kommunerna lovar att:

  • Införa föräldrastärkande insatser.
  • Insatser för att minska droganvändandet och kriminalitet.
  • Insatser för att öka trafiksäkerheten.
  • Insatser för att öka den upplevda tryggheten.

Målet på lång sikt ska vara att öka den upplevda tryggheten och minska brottsligheten bland ungdomar och stoppa nyrekrytering.

Fina och bra löften. Frågan är HUR ska kommunen Tjörn genomföra dessa löften?

Som socialdemokrat i en idéburen organisation vet jag att man måste lägga fokus på föräldrastärkande insatser genom förebyggande arbete. Då är det synd att Familjecentralen med öppen förskola är nedlagd på Tjörn. Det är också synd att allt som inte styrs av lagstiftning är ointressant för den regerande minoritetsmajoriteten.   

En förebyggande verksamhet att den karaktär som beskrivs i medborgarlöftet förpliktigar till en bred samverkan i samhället.

Varje verksamhet är en pusselbit i en människas liv. Stödjer man inte de nyblivna föräldrarna redan från början i till exempel en tillgänglig familjecentral med utbyte av kunskap om barnavård, kultur, seder och bruk. Likaså i enkel gemenskap i lek med barnen där man speglar sig i varandra samtidigt som man inhämtar kunskap. Missar man denna åldersgrupp med vårdnadshavare har det visat sig svårare att nå dem senare då ”då det redan hänt”. Alltså är förebyggande arbete en billig investering när föräldrar medverkar.

När barnen börjar förskolan och grundskolan är föräldrar inte med på samma sätt. Då anses det vara naturligt att ta del av regelbundna föräldramöten där föräldrar själv tar huvudansvar och till exempel lyfter fram ämnen och samtal som tenderar att sammanstråla med en social hållbarhet som även pedagogerna i klasserna har.

Ett av de strategiska målen i Tjörns kommun är att skapa välfärd och livskvalité för alla.

Här finner Agenda 2030:s mål 3, 4, 5, 10 och 16 sin plats.

Mål 3 handlar om hälsa och välbefinnande. Det kan handla om att elevhälsan har tillräckligt med resurser, att kommunen arbetar aktivt med att stävja kränkning av elever i skolan och vuxna i offentliga arbetsplatser.

Mål 4 God utbildning för alla. Här kan vi på Tjörn se till att alla elever klarar de nationella målen och stödja så att alla får möjlighet till en utbildning som leder till egen försörjning.

Mål 5 Jämställdhet (t.ex. rätten till heltid för att försörja sig och sin familj) likaså att alla barn och elever ska få undervisning utifrån sina behov.

Mål 10. Minska ojämlikheten mellan grupper, barn och vuxna, som är en viktig uppgift för en kommun. Det kan handla om strukturella skillnader i tillgångar, förutsättningar och resurser för att uppnå detta mål.

Mål 16 Det innebär att arbeta för fredliga samhällen utan våld så att människor känner sig inkluderade. Ett av delmålen är att bygga samhällen där olika kategorier av människor känner att de kommer till sin rätt och att våldet ska minska. Det handlar också om vilka bostäder och var man bygger.

Ett delmål är att skydda barn mot övergrepp. Det gäller både i hemmet, skolan och samhället.

Tjörn är en ö kommun där vi har stor möjlighet att bli föregångare då det gäller just de mål som ska skapa välfärd och livskvalité genom att alltid tänka socialt hållbart.

Till syvende och sist gynnar detta de allra minsta och sköraste i samhället nämligen barn och ungdomar. Ger vi dem en bra grund och start i livet genom att vara goda förebilder som föräldrar, medmänniskor och politiker, har vi också gett skolan och pedagogerna möjligheter att arbeta med det de är till för och vi är en bra bit på väg mot ett socialt hållbart samhälle.

facebook Twitter Email