Kommunalpolitik, Tjörns kommun

Du hittar våra kommunala handlingsplaner och budgetalternativ genom att klicka på länken till det år som du vill ta del av.

test

Övergripande inriktning för vårt förslag till budget för Tjörns kommun 2019: 

  • Oförändrad kommunalskatt 2019.
  • Ett investeringsmoratorium för att ta fram en reviderad investeringsplan.
  • Översyn av kommunens upphandlingshantering för att uppnå besparingar inför budget 2020.
  • En plan tas fram för VAverksamheten i syfte att göra den självfinansierad samt oberoende av skattefinansiering.
  • En ”Dricksvattenförsörjnings plan” för hållbar samhällsutveckling ska tas fram.
  • En uppdelning av den ekonomiska redovisningen mellan kultur- och fritidssektorn inom kultur- och fritidsförvaltningen.
  • Införande av en volymbaserad budgethantering inom barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen där central buffert på kommunstyrelsenivå införs.
  • En operativ kompetensförsörjningsplan som ska ange nödvändiga åtgärder och konsekvenser för att tillgodose personalförsörjningen inom de lagreglerade verksamheterna både på kort och lång sikt.
  • En utvärdering av ett fortsatt kommungemensamt samarbete genom bolaget SOLTAK skall genomföras. Beslut ska därefter fattas om Tjörns kommuns fortsatta delaktighet i SOLTAK.
facebook Twitter Email