Stopp för nya VA-höjningar!

Socialdemokraterna och gruppen ”Björn på Tjörn” har lämnat in en gemensam motion till kommunfullmäktige angående Vatten- och Avloppsverksamheten på Tjörn. I motionen framgår följande:

VA-verksamheten har behov av ett antal stora investeringar.
I kommunens antagna budget från 2020-06-11 finns en beräknad investeringsvolym på över 330 miljoner kronor upptagna för åren 2021-2025.

Detta samtidigt som dagens VA-verksamhet har stora problem.
Tjörns kommun har redan den högsta VA-taxan i landet och om den enda åtgärd som görs är att höja VA-taxan ytterligare så kommer den att stiga långt mycket mer framöver än övriga livsnödvändiga kostnader för medborgare och företag.
För att abonnenterna inte skall behöva drabbas av stora avgiftshöjningar är det viktigt att vi tar ett samlat grepp över hela den nuvarande verksamheten och prioriterar de åtgärder som kan sänka kostnaderna som helhet.

Driftsbudgeten
Inom driftsbudgeten bör samtliga kostnader nagelfaras i syfte att kraftigt sänka kostnaderna. Översyn av avtal och inköpskostnader, administration, personal- och lönekostnader, befintliga underhållskostnader, åtaganden och avtal, fakturahantering, kvalitetssäkring, leverantörskontroll är självklara inslag i arbetet.

Investeringsbudgeten
När det gäller investeringsbudgeten skall en översyn göras för att prioritera bland de föreslagna investeringarna. Det är extra viktigt att säkra vattentillgången till Tjörn om detta skall göras genom, färskvatten från Göta älv, avsaltning av havsvatten eller ökning av befintligt uttag från Stenungsund kräver en seriös utredning.
Investeringar, ny- och reinvesteringar, som snabbt kan sänka driftskostnaderna på särskilt utsatta delar av nätet och/eller underhållskostnaderna ska prioriteras. Investeringar som är kopplade till tidigare befolkningsprognoser skall revideras till kommunens nuvarande lägre ökningstakt. Varje investering ska kopplas till de driftsmässiga konsekvenser som de medför. Den eventuella påverkan på taxan ska beräknas innan slutligt beslut om investeringens storlek och förläggning i tid slutligen avgörs.

Reviderad verksamhetsplan
Sammantaget skall en reviderad verksamhetsplan presenteras för åren 2021-2025 som innehåller förslag på åtgärder inom drift och investeringsområdet för att taxeutvecklingen ska vara i nivå med den allmänna prisutvecklingen.
Arbetet bör starta omedelbart och en ny verksamhetsplan tas fram under våren 2021. Om inget görs riskerar taxeutvecklingen skapa höga och oförutsägbara kostnadshöjningar till skada både för näringslivet och boende på Tjörn.
Om inget görs kommer den nuvarande situationen med att skattekollektivet överför pengar från våra skatter för att bekosta avskrivningar på VA-anläggningar att fortsätta. En sådan överföring är bokstavligen att ta pengar från skolor och äldreboende för att finansiera vissa Tjörnbors vattenräkningar.


Det är viktigt att slå fast att VA-taxan skall baseras på principen om självkostnad vare sig mer eller mindre.

Med stöd av ovanstående yrkar vi att:

Tjörns kommunfullmäktige beslutar att följande principer skall gälla för den framtida VA- verksamheten:

  • Att VA-verksamheten skall bära sina egna kostnader.
  • Att VA-taxan inte skall stiga mer än konsumentprisindex.
  • Att verksamhetens kostnader inklusive investeringskostnader anpassas efter VA- verksamhetens intäkter så skattekollektivet inte behöver täcka underskott.

För att se till att dessa principer implemeteras i VA-verksamheten föreslår vi dessutom följande att:

  1. ett speciellt VA-nämnd inrättas för att hantera VA-frågorna.
  2. denna nya nämnd får i uppdrag att skyndsamt se över
    VA-verksamhetens framtida underhållsbehov.
  3. denna nya nämnd får i uppdrag att skyndsamt se över VA-verksamhetens investeringsbehov.
  4. lägga fram justeringar till VA-taxan som dels baseras på de reviderade underhålls och investeringsplanerna dels på principen om självkostnad och har som mål att VA-taxan inte skall stiga mer än kostnadsprisutvecklingen i samhället i stort.
  5. En återrapportering av detta arbete sker senast under november månad 2021 till kommunfullmäktige.
facebook Twitter Email