Alla skall känna tillhörighet

Särskolan, och träningsskolan, är till för de elever som av olika anledningar inte har möjligheten att tillgodogöra sig ordinarie skolas kursplan. Ordet i sig – särskola – är inte bra då det signalerar något som existerar vid sidan av, något avvikande, då det egentligen borde ses som enbart en annan skolform.

De barn som tillhör denna skolform ska alla ha lika stor rätt att känna tillhörighet och inkluderas i den kommun de bor som alla andra. För att detta skall vara möjligt krävs att dessa elever och deras behov finns med från start i skolstrukturens planering. Om de skall kunna utveckla en känsla av att vara en del av vår kommun och skapa sociala kontakter där de bor behöver deras behov kunna tillgodoses lokalt.

För de elever som inte går integrerat i klass skall föräldrarna inte behöva välja mellan att deras barns behov inte blir tillgodosedda eller att barnen skall behöva pendla till andra kommuner för att kunna gå i särskoleklass, vilket i dagsläget kan innebära pendling ända till Göteborg.

Träningsskola, och särskola, behöver ligga i väl anpassade lokaler i nära anknytning till alla grundskolans stadier för att underlätta integrering och samverkan med grundskolan. Dessa barn, och deras föräldrar, skall känna att de är en välkommen del av skolans struktur och inte en verksamhet som kommer i andra hand.

facebook Twitter Email