Angående Skolutredningen

Har socialdemokraterna ändrat sig i skolfrågan?

Socialdemokraterna på Tjörn ser med oro på vilket oansvarigt sätt skolfrågor hanteras av den politiska majoriteten på Tjörn.

 • Vi vill ha en utredning som tydligt belyser vilka utmaningar Tjörns skolor står inför och vilka handlingsalternativ som finns.
 • Ingångsvärden för (S) i en sådan ny utredning skall vara:
  1. Elevernas möjligheter till förstklassiga skolresultat
  2. En minimering av skolresor för våra elever
  3. En sammanhållning av mellanstadiet åk. 4-6.
  4. 2 högstadieskolor med hög kvalité
  5. En fortsatt och utökad verksamhet i Långekärrs skola
  6. En möjlig uppstart av en gymnasieskola på Tjörn
 • Beslut som rör barns framtid ska vara hållbara över tid med barnens behov i centrum.
 • Innan ett eventuellt beslut om förändring kräver vi att en förankringsprocess sker med elever, föräldrar och personal, detta på ett sådant sätt att alla kan känna en stor respekt för de demokratiska besluten som sedan fattas.
 • Genomgripande förändringar av våra förskolor och grundskolor skall alltid presenteras för väljarna innan ett val, detta med goda underlag, så att väljarna kan göra medvetna beslut.

 

Har socialdemokraterna ändrat sig i skolfrågan?

Bakgrund med start 2017 (för dig som orkar och vill veta mera).

 • dramatiska larm om att den fysiska inomhusmiljön i flera skolor
 • föräldrar och personal krävde beslut om snabba åtgärder för deras barnen och personalens hälsa.
 • hela Rönnängs skola stängdes, merparten flyttades till Långekärr
 • Bleketskolan var också hårt drabbad av dålig lukt
 • Bleketskolan visade enorma renoveringsbehov, rivning och nybyggnation ansågs som det enda rimliga

Krav framfördes på snabba och handlingskraftiga beslut för att lösa problemet.

En i all hast framtagen första konsultrapport och samtliga tjänstepersoner rådde politiken att:

 1. utreda möjligheten att göra om de två högstadieskolorna till 4-9 skolor eller
 2. lägga ner Bleketskolan och flytta alla högstadiebarn till Häggvallsskolan alternativet 4-9.

En presskonferens ordnades för att visa på politisk enighet. De framfördes nu även krav på att politiken skulle fatta beslut med mycket kort varsel om strukturen. Så stora beslut lämnar inte (S) till allmänt tyckande, utan måste diskuteras och beslutas av medlemmar. En del av borgerligheten raljerar över detta. Men vi kallar dessa beslut fattade på demokratisk grund.

Inom socialdemokraterna tillsatte vi en egen arbetsgrupp och fortsatte ett arbete som (S) kvinnoklubb startade. Detta bla genom att anordna ”lyssnarmöte” med samtliga intresserade och berörda. Resultatet av detta blev att (S)-kvinnor kritiserade synsättet på 4-9 sammansättning och fick kritik från borgerliga politiker och tjänstepersoner för detta.

första maj demonstrerade vi för att behålla två högstadieskolor och vid dessa bygga kulturscener som vi prioriterade före ett hundramiljoners kulturhus i Skärhamn.

Under sommaren behåller borgerligheten sina ståndpunkter om att utreda hur dessa gigantiska skolinvesteringar med tjörnmått mätt skall resultera i nya lokaler och skolstruktur. (S) är med på grund av att vi förhållit oss till att kräva utredningar både ur 4-9 perspektiv men även att befintlig organisation skulle konsekvensbeskrivas i alla delar, ekonomi, lokalbehov, möjligheten till personalförsörjning, barnens bästa, föräldrars och personals synpunkter, alltså de som är mest berörda av beslut för sin vardag och framtid. Parallellt arbetar den (S)-interna arbetsgruppen med siktet att ett beslut av den omfattning som nu beskrivs är hur skolstrukturen ska organiseras minst de närmaste femtio åren.

Nu börjar också det s,k, föräldrainitiativet ta fart på allvar. Det ruskar om den bestämda borgerligheten och den nya skolstruktur de så hett åstundat. Tex har den ena moderatlistan med bara två månader mellan valfolders där man ändrat kurs i 180 grader.

Så kommer vi då till kommunstyrelsens AU-möte 22 aug. De partier som drev frågan hårt under våren har plötsligt under sommaren släppt hela frågan samt backat på sina tidigare krav på snabba beslut om ny sk ”skolstruktur”. Det förslogs att:

 1. Befintliga låg-, mellan- och högstadieskolor ska vara kvar.
 2. Erfoderliga utredningar avseende lokalbehov ska genomföras.
 3. Årskurs sex flyttas över till låg- och mellanstadieskolorna.
 4. Som en konsekvens av ovanstående behöver planering av ny förskole etablering genomförs.

Kort sagt, den tidigare beslutade utredningen skulle läggas ner i sin helhet förutom ”noll-alternativet”, alltså det alternativ som (S) krävde skulle vara med i utredningen!

Eftersom vi aldrig väckt frågan om förändringar i skolstrukturen så var det ingen svår fråga för socialdemokraterna att fortsätta den organisation inom skolan på Tjörn som nu finns.

Alltså att skolorna består av klassiska låg-mellanstadie nav samt att båda högstadierna Häggvall och Bleket finns kvar och rustas upp till nivå värdigt en kommun 2018.

Styrande i denna fråga har för oss varit ”barnen i centrum”. Att alla berörda ska lyssnas till.

Vi kan dock så här i efterhand tycka att det var ett underbetyg att låta tjänstepersonerna arbeta hårt under stark tidspress med en utredning som sedan inte slutfördes. För oss socialdemokrater hade vi gärna sett att det var faktaunderlag som var grund för beslut nu när processen kommit så långt. Slutredovisning av utredningen var tidsplanerad till oktober 2018… 

Avslutningsvis, socialdemokraterna har inte väckt frågan om ny skolstruktur, vi har däremot drivit frågan om utredning för väl underbyggda beslut för barnens bästa i centrum. Vår hållning har varit under hela processen, håll mellanstadiet samlat samt att båda högstadierna ska vara kvar.

En konsekvens av det beslut som nu är förslag till beslut i kommunstyrelsen den 6 september är att vi nu kommer att få hyra in fler tillfälliga modullösningar på grund av platsbrist för eleverna både i grundskolan samt i förskolan.

 Men fortsättning följer. Hur ska dessa hundramiljonersinvesteringar nu betalas samtidigt med ett påkostat kulturhus. Är det möjligt att när denna kostnad ”upptäcks” så är det lika lätt att byta fot för borgerligheten igen? Vi glömmer inte sveket mot Klövedal och Långekärrs-skolan! Då hade det inte gått många veckor efter valet 2014 förrän beslut om nedläggning av skolan kom, utan ett knyst före valet!

Svaret på rubriken blir alltså, NEJ, socialdemokraterna har INTE ändrat sig i skolfrågan, vi har inte sagt ja till 4-9 enheter, vi har heller inte sagt nej till 4-9 enheter. Det vi sagt ja till är att de båda högstadieskolorna ska renoveras och byggas till och om efter dagens och framtida behov med bla nya kultur och idrottshallar. Det är vi stolta över att få igenom då detta sedan många år varit vår hållning i frågan.

 

facebook Twitter Email