Barn i behov av särskilt stöd

Den här artikeln och bifogade länkar är tänkt att visa på behov och vikt ur ett barn och personalperspektiv av att rätt pedagogisk resurs, planering samt insatser görs för elever med behov av särskilt stöd. Dels ur ett samhällsekonomiskt perspektiv men framförallt ur ett humanistiskt perspektiv.

När man hör om barn i behov av särskilt stöd eller barn med elevassistenter är det lätt att göra misstaget att tänka på ”bråkiga barn” eller ”barn som inte kan uppföra sig”. Det är ju dock inte så som verkligheten ser ut.

Man skulle kunna dela in behovet av assistent eller enskild undervisning i två grupper; De som behöver det för att uppnå målen och de som behöver det för att säkra trygghet och studiero. ”De som stör” skulle då hamna i den sistnämnda kategorin. Viktigt att tänka på gällande den gruppen är att även den består av elever som av olika anledningar har svårt att klara av skolsituationen.

Det är inte beroende på om man är dåligt uppfostrad eller inte vill utan ofta olika neuropsykiatriska svårigheter eller intellektuella funktionsnedsättningar som på grund av nedsatt impulskontroll eller frustration i inlärningssituationer som man inte klarar av kan leda till svårigheter att sitta still, vara tyst och i fåtalet fall även ta sig uttryck i aggressivitet.

En lika stor grupp är den förstnämnda gruppen som behöver extra stöd för att nå målen. Det kan röra sig om elever med språkstörningar eller dyslexi som behöver hjälp att förstå och tolka det som sägs eller står skrivet. Elever med nedsatt inlärningskapacitet som behöver ett långsammare tempo, som kanske behöver större lugn än ett vanligt klassrum kan erbjuda eller elever med andra typer av funktionsnedsättningar som problem med syn eller hörsel som undervisningen kanske inte kan kompensera för i helklass.

För dig som vill veta mer om hur det kan vara för dessa elever i skolan och vad de behöver rekommenderar jag att titta på följande länkar:

I länken nedan vidarbefodras du till SpecialPedagogiska SkolMyndigheten, (SPSM).
Den innehåller flera filmsnuttar med mycket informativ bild på hur tex ett barns skoltid, ur ett föräldraperspektiv samt skolperspektiv utifrån personalens bild. Det är två filmer som heter: Oscar visar vägen del 1 samt del 2. Filmerna är gjorda i Sollebrunn.

En annan film på samma sida är: Få skolan att funka för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Denna är gjord i Huddinge och ur ett gymnasieperspektiv men kan översättas till vilken ålder som helst.

I länken nedan kan du välja ur vilken roll du vill veta mer, klicka på tex barn eller förälder och klicka sedan på vilken diagnos du vill veta mer om.

Det kan lätt uppfattas som om denna grupp elever har ökat lavinartat, men främst handlar det om att kraven i skolan har förändrats i takt med nya läroplaner. Tidigare var fokus främst på faktainlärning i skolan, vilket passade många av dessa barn bättre, jämfört med dagens informationssökande, analysering, jämförande och värdering av fakta.

Då skolan förändrats krävs anpassade resurser till nya skolkrav för att alla skall kunna tillgodogöra sig undervisningen, både genom ökad personaltäthet men också för att kompetensutveckling och anpassning av den fysiska miljön skall vara möjlig.

Målet är naturligtvis att så många barn som möjligt skall klara kunskapsmålen men också att de skall kunna göra detta integrerade i den vanliga skolan. För vissa barn är det nödvändigt både för sin egen och andras skull att vistas i ett mindre sammanhang men för de allra flesta är det otroligt viktigt att få träna på det sociala samspelet, att känna tillhörighet och gemenskap samt att få möjligheten att känna att också de kan lyckas i skolan.

Många forskningsstudier visar att ju fler underkända ämnen i skolan, desto större risk att hamna i socialt utanförskap i framtiden. Varje godkänt ämne minskar risk för långtidsarbetslöshet, missbruk, kriminalitet och andra riskfaktorer. Med andra ord är det särskilda stödet inte bara en lagstadgad rättighet utan också en samhällsekonomisk fråga. Genom att satsa på att alla barn skall lyckas i skolan så sparar samhället ekonomiskt på detta på sikt, förutom det självklara att varje människa förtjänar möjligheten till ett gott liv.

Hoppas att du finner texten och speciellt länkarna intressanta och viktiga ur ett barn, föräldra perspektiv samt personalperspektiv. Det är många saker att ta ställning till samt att förstå hur komplext skolans uppdrag är samt vikten av att vi gör rätt när tiden är inne för att göra rätt.

Benny Andersson (S), ledamot i kommunfullmäktige, Mellanstadielärare med inriktning för barn med särskilda behov.

Emma Lennholm (S), ersättare i Barn och Utbildningsnämnden,
Kurator grundskolan i Uddevalla kommun

facebook Twitter Email