Behov av flexibla öppettider på förskola och fritidshem.

Det är viktigt att möta både barn och föräldrars behov av flexibla öppettider dag som natt på förskola och fritidshem.

Behovet av flexibla tider för att lämna och hämta barnen på förskolan och fritidshem är stort bland de som jobbar skift eller pendlar till jobb i andra kommuner, t.ex. till Göteborg med kollektiv trafiken.

Barn som är bosatta i Sverige och som inte börjat förskoleklass eller påbörjat någon annan utbildning för att fullgöra skolplikten ska erbjudas förskola enligt vad som anges i 8kap. och 4 till 7 paragraferna enligt skollagen

Barn ska erbjudas förskola I den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier. Lagen säger också att man även ska ta hänsyn till om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Förvaltningen uppfyller idag lagens krav då de låter en förskola på östra Tjörn, Tångeröd, ha öppet 06.00 till klockan 18.30. Likaså Frida Hages fritidshem, Övriga förskolor 06.30 till 18.00.

För barnen blir det ett annat upptagningsområde. De förlorar kamrater i området där dom bor och det är en viktig faktor för att skapa möjlighet att knyta relationer för framtida skolgång som ska bygga på synergieffekter med lågstadiet i upptagningsområdet. Vi ser det ur barnets perspektiv.

Vi S-kvinnor och Socialdemokraterna på Tjörn har budgeterat för att skapa en förskola som ska kunna möta föräldrars och barns behov oavsett var de bor. På sikt anser vi, att alla förskolor och fritidshem ska skapa möjlighet att i större utsträckning möta barnens och föräldrarnas behov av öppettider även på natten.

Flexibla öppettider i förskolan är också en faktor som attraherar föräldrar då de väljer var de ska bo och leva. Det skapar trygghet för barn och föräldrar.

Dessutom skapas möjlighet för personalen till heltidstjänster.

facebook Twitter Email