En ny version av Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton?

Kan detta bli en ny version av Sagan om Karl-Bertil Jonssons (Gunnemar
Olssons) julafton?

I ett socioekonomiskt välbeställt samhälle som Tjörn tycker vi Socialdemokrater att det måste finnas utrymme för en satsning på de allra minsta.

Alla som har en inkomst betalar skatt till utveckling av välfärden på ön. Då ska alla få ta del av den. Skatten ska inte gynna vissa områden och strukturer. En kommunal ekonomi ska inte bara handla om effektivisering och budgetteknik utan också om ambitionsnivå och långsiktig investering och kvalité.

All ära i öppna jämförelsetal men det finns också strukturskillnader som inte syns i jämförelsen. Det är mjukvaror som barns hälsa och välmående, föräldrars förmåga att interagera med barnet i ett socialt sammanhang och att upptäcka förändringarna innan de eskalerar.

På Tjörn finns heltäckande verksamheter ” då det redan hänt”. Men inget förebyggande arbete för de allra minsta 0-3 år.
SOS gruppen, Strategisk samverkansgrupp ska vara en garant för en kvalitetssäkring av kommunens ” Barn- och ungdomsplan 2013-2023”. Om denna kan man läsa på kommunens hemsida.

Både Skola, Kultur och Fritid likaså Socialtjänsten har utbyggd verksamhet från förskolan till Gymnasium men inget för de allra minsta.

Det är just här vi ska satsa för att få en vinst och ett jämlikt samhälle med utveckling i alla samhällsgrupper. Under sommaren i år tog majoriteten i Barn-och utbildningsnämnden med Gunnemar Olsson ”Liberal” som ordförande beslut om, att lägga ner Familjecentralen Måsen. En verksamhet som till en billig peng genererar mycket mjukvara d.v.s. hälsa på sikt bland våra barn och vuxna.

Det var en mötesplats för unga föräldrar med nyfödda barn och ibland också syskon. Man skapade arbetsformer som föräldrar och barn var delaktiga i. Man erbjöd lättillgängligt stöd. Stärkte det sociala nätverket kring barn och föräldrar. Utvecklingspotential att skapa god service.
Var en kunskaps- och informationscentral.

Fokus var det förebyggande arbetet och målgruppen blivande föräldrar och föräldrar med barn från 0-3 år och syskon.

Mödravården riktar sig till den blivande föräldern Barnavårdscentralen arbetar med barn upp till 6 år och då handlar det om barnets psykiska och
fysiska utveckling.

Social rådgivning gavs av socionomen som måste vara synlig i huset. Viktigt då man vill upptäcka eventuella problem innan de eskalerat. Här är barnperspektivet viktigt. Man ska ha fokus på barnets bästa.

Öppna förskolans uppgift är att skapa sociala nätverk som stärker familjen genom aktiviteter som de är delaktiga i och planerar. En förhållandevis billig verksamhet som når många med rätt marknadsföring.

Samhällsekonomiskt är det lönsamt då den fungerar som en generellt förebyggande verksamhet som kan medverka till att problem upptäcks och åtgärdas tidigt och förhindrar på så sätt mer kostsamma insatser senare.

Utvärdering av familjecentraler i landet pekar på att ett gott samarbete ger ett gott resultat när det gäller möjligheten att bedriva ett pedagogiskt, medicinskt och socialt förebyggande arbete.

Gunnemar Olsson, nog ska väl Tjörns kommuns medborgare ha råd med detta för våra minsta?

Maud Hultberg (S) 2:e vice ordförande i Barn-och utbildning.

facebook Twitter Email