En skola för alla och elevassistentens roll

I och med införandet av 1980 års läroplan så myntades begreppet En skola för alla, som gav uttryck för en politisk vision där den obligatoriska skolan skall välkomna alla barn och ungdomar och där utbildningen är anpassad efter individuella behov. I praktiken innebar det att barn med särskilda behov skulle integreras i den ordinarie verksamhet i största möjliga grad.

Då många av dessa barn hade behov som inte kunde tillgodogöras utan särskilt stöd så fick skolorna vara beredda att anpassa sin verksamhet på olika sätt men också då behovet krävde det erbjuda möjligheten till elevassistent. I samband med nedskärningar är det tyvärr ofta elevassistenterna som kommuner väljer att prioritera bort vilket är beklagligt då tidiga insatser med elevassistenter till enskilda elever kan skapa bättre förutsättningar för alla elevers rätt till arbetsro och stöd i sitt lärande.  

Elevassistenterna har både ett socialt och ett pedagogiskt uppdrag. De skall ge eleven stöd vid sociala kontakter genom att skapa trygghet, delaktighet och inkludering i skolmiljön. Detta kan till exempel innebära hjälp i sociala kontakter med andra barn. De skall även ge ett pedagogiskt stöd som utgår från elevens dokumenterade handlingsplan inom elevhälsan. Bland arbetsuppgifterna kan ingå att tillsammans med klassens lärare hjälpa eleven att finna arbetsro, att hitta individuella lösningar och skapa förutsättningar för att eleven skall kunna tillgodogöra sig ny kunskap för sitt lärande.

För exempelvis barn med neuropsykiatriska tillstånd som ADHD och autism kan elevassistenten, med rätt stöd av specialpedagog, vara den som kompenserar för barnets funktionsnedsättning genom att stötta eleven i undervisningen och i sociala situationer. Skolinspektionens studier har också bekräftat att elevassistenten han stor betydelse för inkludering av elever i den reguljära undervisningen.

Elevassistenten får axla ett stort ansvar för dessa barn. Sett ur ett elevperspektiv så spelar assistenten en nyckelroll då denne är den person som vistas närmast eleven större delen av tiden. Här blir frågan om assistentens utbildningskompetens legitim då eleven hänvisas till att förlita sig på sin assistents kunskaper. Ambitionen med elevassistentens yrkesroll är också att göra eleven oberoende och självständig. För att lyckas med detta krävs en god kunskap i hur man på bästa sätt kan anpassa sitt stöd utifrån elevens förutsättningar.

Socialdemokraterna på Tjörn vill istället för att spara in på elev- och lärarassistenter satsa resurser på skolan så att behoven hos alla barn, men också hos pedagogerna, kan bli tillgodosedda samt verka för att även denna yrkesgrupp skall ha anställningstrygghet, kompetensutveckling och handledning utifrån sin yrkesroll. Anledningen till detta är att elev- och lärarassistenter ska få bättre förutsättningar för att just verka inkluderande för alla elever.

En del av arbetet för att skapa bra förutsättningar för elevassistenternas arbete är också att tydliggöra deras yrkesroll. Studier visar att flera av de unga assistenterna på grund av otrygghet i sin yrkesroll och bristande arbetsbeskrivning, inte får samma möjligheter att delta i arbetslagsarbetet och att detta skapar en känsla av utanförskap. Ett sätt att höja kompetensen och tydliggöra yrkesidentiteten är att ge assistenterna kontinuerlig handledning.

Att arbeta som elevassistent kan vara väldigt krävande och man får kanske mer än annan personal ta emot mer ”smällar”, och det kan också vara ett ensamt yrke beroende på olika orsaker. Det kan därför vara viktigt att få tillgång till handledning för att inte ta arbetet med sig hem och för att undvika att arbetsbelastningen skapar ohälsa. Även att ha planeringstid tillsammans med pedagogerna kan vara en faktor som påverkar elevassistentens arbete positivt, men som ofta är något som prioriteras bort av skolorna.

Sammanfattningsvis så ser vi i Socialdemokraterna på Tjörn att elev- och lärarassistenter spelar en avgörande roll för alla elevers skolmiljö och att det är en yrkeskategori det bör satsas resurser på. De är ofta den person som gör stor skillnad för den enskilde eleven, och med tryggare anställningsvillkor och mer specialpedagogisk kompetens kan de göra ännu mer.

facebook Twitter Email