Ett tryggt Sverige där alla är delaktiga

En grupp som sällan uppmärksammas är de människors som tillhör någon av de personkretsar som går under lagen om stöd och service.

LSS och assistansersättningen har inneburit en enorm förbättring av levnadsvillkoren för många med funktionsnedsättning.

Alla som har behov av stöd och service ska ha rätt till detta genom den lagstiftning som finns i vårt land. Vi slår vakt om LSS och assistansersättningen, samtidigt är det uppenbart att lagen är föråldrad och otydlig och att många idag är beroende av att ta hjälp av jurister för att få stöd.

Det har blivit tydligt att dagens lagstiftning inte duger. Det gäller även frågan om på vilket sätt man ska ha rätt till hjälp för att äta och att andas.   

Därför vill vi ändra lagen. LSS är till för människorna som behöver stöd, när det inte fungerar behöver vi politiker agera. Vi har tillsatt en LSS-utredning som ska skapa ett bättre system som bidrar till ökad delaktighet för de barn och vuxna som behöver stöd.

I avvaktan på en förändrad och förbättrad lagstiftning har regeringen vidtagit några snabba åtgärder för att hindra att människor kommer i kläm. Regeringen har tillfälligt stoppat omprövningar av rätten till assistans och förtydligat lagen så att personlig assistans ska kunna beviljas för väntetid och beredskap under dygnsvila.  

Insatser enligt LSS är en rättighet – det får vi aldrig glömma. Utöver ens rättigheter måste vi tillgodose funktionsnedsattas behov av stöd och struktur, ett bra och anpassande boende, meningsfull daglig sysselsättning och fritid.

Det behövs också att personalen och de personliga assistenterna får rätt förutsättningar att utföra ett bra jobb – det är en hörnsten.

Så fort det bara är möjligt vill vi se en tydligare lagstiftning som ger bättre möjligheter till barn och vuxna med funktionsnedsättning att leva självständiga liv och vara delaktiga i samhällslivet. Vi ska ha ökad trygghet och mer delaktighet. Inget annat.  

facebook Twitter Email