Granskning av könsfördelningen

En granskning av könsfördelningen gällande kvinnlig representation i fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och bolag inom Tjörns kommun.

Det man får ta med i beaktningen när man gör en granskning som denna är att de olika partierna är olika stora samt har olika många medlemmar. Vissa partier har kanske helt enkelt inte lika många kvinnor bland de sina. Detta är dock inget jag tittat eller räknat på, men det kan vara bra att veta att i vissa fall handlar det kanske om slump mer än medvetet val. Jag kan ju heller inte veta om en kvinna erbjudits en viss post men tackat nej.

 • Om man tittar enbart på Kommunfullmäktiges ordinarie ledamöter så har V och MP störst kvinnlig representation jämfört med antal stolar. Samtliga deras representanter är kvinnor. 

  Björn på Tjörn, S och L ser ut att sträva efter varannan damernas. KD, M och TP kommer lite på efterkälken med ungefär var tredje/var fjärde kvinna medan C och SD saknar kvinnliga representanter helt. 

  Räknar man med även ersättarna i kommunfullmäktige så hamnar V och Björn på Tjörn i topp gällande kvinnliga representanter och det finns ganska många som försöker hålla det till varannan kvinna. Nästan i botten ser man KD och TP på drygt 20 % medan SD fortsatt har noll kvinnlig representation vad jag kan se. 

 • Ser man till Kommunstyrelsen så är det 11 ordinarie ledamöter men endast två kvinnor (från S och MP). Ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande är alla män.

  Bland ersättarna är det 6 män och 1 kvinna. 

  Kommunen har inte heller något kvinnligt kommunalråd. 

 • I Barn och utbildningsnämnden ser det lite mer jämnt ut. Där är 5 av 11 ordinarie ledamöter kvinnor och hela 6 av 7 ersättare. Det saknas dock kvinnliga representanter från V, SD och TP.

  Andre vice ordförande är en kvinna (S).

 • I Kultur och Fritidsnämnden ser det inte lika bra ut då bara 3 av 11 ordinarie ledamöter är kvinnor och det är en kvinnlig ordförande (L). Av de 7 ersättarna är 4 kvinnor. 

 • Kvinnor skall tydligen inte hålla på med bygge enligt kommunen för i samhällsbyggnadsnämnden lyser kvinnorna med sin frånvaro. Bland de 11 ordinarie och de 7 ersättarna finns inte en enda kvinna.

 • Socialnämnden tycks däremot anses vara mer kvinnliga sysslor så där är 8 av 11 ordinarie kvinnor och hela presidiet (ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande) är alla kvinnor. Av de 7 ersättarna är dock endast 2 kvinnor. 


Om man tittar till kommunens bolag så kan man även där spegla en viss syn på vad män respektive kvinnor skall syssla med (och jag är lite väl hård, kanske speglar det bara politikernas enskilda intresseområden, vad vet jag).

 • I Tjörns kommunalas styrelse hittar vi 4 män och en kvinna (S) och bland dess suppleanter (ersättare) 4 män och 1 kvinna (MP)
 • I Tjörns Bostads AB:s styrelse sitter 5 män men bland de 5 suppleanterna finns 2 kvinnor (M,C).
 • I Tjörns Måltid AB är alla ledamöter och suppleanter dock kvinnor, medan man I Tjörns hamnar har 5 män som ledamöter och 2 av 5 suppleanter är kvinnor (M, S). 

  Undrar om man reflekterat över könsrollerna här….?

Men så är det ju naturligtvis så att alla partier inte har lika många stolar att fylla i olika nämnder och bolag beroende på hur många mandat de har och hur dessa har fördelats. 

Därför tittade jag på hur många ordinarie platser/”stolar” varje parti hade sammanlagt mellan Kommunfullmäktige, nämnderna och bolagen samt hur många av de platserna de tilldelat en kvinna.

Resultatet blev följande:
MP 57%
Björn på Tjörn 50%
Socialdemokraterna 43%
Vänstern 43%
Liberalerna 40%
KD 30%
Moderaterna 23%
Centern 22%
Tjörnpartiet 20%
SD 0 %

Då får man ta med i beräkningen att jag kan ha räknat fel, missat något eller tilldelat ett visst namn felaktigt könsepitet. Jag har heller inga uppgifter kring om någon upplever sig ha annan könstillhörighet. Vissa ledamöter kan också ha bytts ut sedan detta sammanställdes vinter/vår 2020.

Slutligen tittade jag på vilka partier som i KF, någon nämnd eller något bolag gett ordförandeposten eller posten som vice alternativt andre vice ordförande till en kvinna.

Där visar det sig att Socialdemokraterna gett en kvinna någon av dessa ledande positioner 3 ggr, Liberalerna 2 ggr och KD, L, M, C och TP en gång vardera. 

Jag vill också passa på att tillägga att förutom dessa olika poster jag tittat på ovan så finns det ju naturligtvis andra poster/uppdrag inom politiken t.ex. inom partierna på olika nivåer samt att representera partiet i olika på andra sätt samt vara gruppledare i andra sammanhang. 

Sammanfattningsvis tycker jag att man kan se att Socialdemokraterna kommit långt i sitt arbete med ”varannan damernas”, och som aktiv politiker inom partiet är min uppfattning att detta är en ständigt aktuell fråga som valberedning är noga med att alltid ta med i beaktande.

Emma Lennholm ordförande för S-kvinnor Tjörn.

facebook Twitter Email