Ingen annan vill dela med sig

Barn och Utbildningsförvaltningen har tillsammans med all personal slitit hårt med att få sin budget i balans de sista 4 åren. Ett riktigt stålbad har de gått igenom. En minskning med ca 50 årsarbetare.

Ingen annan förvaltning vill dela med sig eller förändra sin verksamhet till fördel för Barn och Utbildningsförvaltningen.

Efter att ha hört resonemangen i Kommunfullmäktige och i de olika nämnderna och framförallt i Barn-och utbildningsnämnden måste vi agera. Vi anser att det är inte allt för fräckt att ställa krav på majoritetspartierna. Det vill säga de som representerar dem, när man som Martin Johansen gjorde mitt under senaste Kommunfullmäktigemötet, kohandla med Sverigedemokraterna för att få sin budget igenom med 21–20 i Kommunfullmäktige. Alltså med 1 röst.

Då anser vi oss kunna marknadsföra vår och vår nämndgrupps kamp för en realistisk budget i Barn-och utbildningsnämnden .

Vi ställde ett yrkande på senaste Barn-och utbildningsnämnden, men vi blev nedröstade med 1 röst. Det gör ont i hjärtat att den personen som säger sig värna om de svaga och har själv varit lärare en gång i tiden representerade den rösten.

Vi Socialdemokrater, Björn på Tjörn och Tjörnpartiet anser att Kommunstyrelsen ska kompensera Barn-och utbildningsnämnden för ökade lönekostnader för pedagoger likaså semesterersättning för rektorer som har avslutat sin tjänst och även för faktiska kostnader för köpta tjänster för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan och IM (individuella) programmet. Dessutom yrkar vi på att Kommunstyrelsen ersätter Barn-och utbildningsnämnden för de faktiska kostnaderna enligt avtal för skolskjutsar. Sammanlagt uppgår summan i dag till 5 146 tkr på årsbasis.

Om det år efter år (ca 4 år) är samma poster som går med underskott, måste vi inse att vi inte kan effektivisera genom uppsägning av lokaler eller verksamheter för att få ovan nämnda poster att gå ihop.

Tar vi i politiken inte oss en ordentlig funderare över vad som är orsaken kommer åtgärderna bara att vara kortsiktiga och budgettekniska det vill säga att det ska vara budget i balans innevarande år. Nästa år uppstår underskott igen om man inte har realistiska summor.

Uppdaterar kommunen årets ram med siffror utifrån en mall och inte har trovärdighet i analys och prognos blir det naturligtvis fel och ett underskott uppstår. Vi får samma effekt år efter år.

Då vi inte fick gehör hos majoriteten reserverade vi oss mot beslutet i Barn-och utbildningsnämnden att inte begära ramförstärkning för 2020 års budget.

Det ankommer på nämnden att vidta åtgärder för att få ekonomin i balans, men även använda möjligheten att begära ramförstärkning hos kommunstyrelsen vilket kommunrevisionen påpekat både 2018 och 2019.

facebook Twitter Email