Kulturen behöver pengarna bättre…eller?

Läs här reservationen från socialdemokraterna till uppsägningen av fyra medarbetare inom området ”familjeteamets öppenvård”. När detaljbudget för 2019 togs av socialnämnden.

Nu kunde en del tillstå från beslutande att det var ett felbeslut. Kanske hade man läst handlingarna i efterskott och fått kalla fötter när protesterna och konsekvenserna blivit kända hos bl.a. de som deltagit i samarbetsprojekt. Dock tyvärr försent! Beslut är fattat och fyra stycken medarbetare omplaceras. Barnperspektivet kördes över, samarbetspartners ignoreras och alliansen med MP och V borde sitta där med skammens rodnad eller också är de glada att kunna föra över denna ”besparing” till kulturen?

RESERVATION

Vi Socialdemokrater på Tjörn reserverade oss mot de delar i detaljbudgeten för socialnämnden 2019; punkt 6 Detaljbudget, där risker finns att besluten kommer att påverka barn och ungas hälsa och välbefinnande i framtiden.

Det är framförallt de beslut som togs i Socialnämnden den 28/11-2018 angående att omföra 3 mkr från familjeteamets öppenvård och 0.6 mkr från socialmedicin/mini Mia som vår reservation riktar sig emot och som nu finns med i Detaljbudget för 2019. Se punkterna nedan:

  1. Att omföra 3 mkr från familjeteamets öppenvård till där störst behov föreligger för att budget 2019 ska gå ihop.
  2. Att omföra 0,6 miljoner kronor från socialmedicin/mini Mia till där störst behov föreligger för att budget 2019 ska gå ihop.

Vi Socialdemokrater anser att man inte skall göra dessa omfördelningar, då vi vet att våld i nära relationer ökat i kommunen. Vi vet också att barn som bevittnar/bevittnat våld far illa. Vi vet också att barn som lever och växer upp i familjer där det förekommer missbruk far illa. Vi anser därför att t.ex. verksamheter så som Livbojen fyller en viktig funktion och inte bör rationaliseras bort.

Man skriver också att enligt barnchecklistan så kommer en kostnadsreducering av valda delar inom öppenvården att påverka och ge konsekvenser för barn och ungdomar. Det finns också en stor osäkerhet kring hur stora effekterna av en kostnadsreducering av öppenvården i denna storlek kommer att påverka barn och ungas hälsa och välbefinnande i framtiden.

Detta är en stor risk vi utsätter våra barn och unga för i Tjörns kommun, och vi Socialdemokrater anser inte detta vara ansvarsfullt och hållbart.

Socialdemokraterna i Socialnämnden på Tjörn

facebook Twitter Email