LO och EU frågor!

Varför engagerar sig LO i EU-frågor?
Därför att de beslut som fattas i EU också berör våra medlemmars arbetsliv och vardag. Då är det viktigt för oss att kunna vara med och påverka besluten. EU-samarbetet måste bättre än i dag värna demokrati, social välfärd och grundläggande rättigheter.

Målet för vårt arbete inom EU, liksom för vårt samarbete inom Europafacket, EFS, är att stärka arbetarnas ställning på en marknad med fri rörlighet för kapital, arbetskraft, varor och tjänster. På samma sätt som vi arbetar gentemot riksdag och regering här i Sverige måste vi därför också engagera oss i förhållande till Europaparlamentet, EU-kommissionen och i andra europeiska sammanhang.

Vilken är den viktigaste EU-frågan att driva framöver?
LO kan aldrig acceptera att EU:s regelverk skapar konkurrens med löner och arbetsvillkor. Löntagare får aldrig ställas mot löntagare. EU upplevs allt mer som ett hot av stora grupper på arbetsmarknaden. Utvecklingen riskerar att göra det allt svårare att hantera gemensamma utmaningar. I förlängningen undermineras stödet för den fria rörligheten inom EU.

Inom EU ska vi inte konkurrera med löner och arbetsvillkor utan med kunskap och kompetens. Ett socialt Europa stärker medlemsstaternas möjligheter till likabehandling av alla arbetstagare och kan skapa förutsättningar förordning och reda på arbetsmarknaden. Sveriges och andra medlemsländers kontroll över arbetsmarknaden måste stärkas.

LO:s krav är att ett socialt protokoll införs i EUs fördrag. Grundläggande fackliga fri- och rättigheter ska överordnas de ekonomiska friheterna.

Vilken utveckling av EU vill LO arbeta för?
Vi vill arbeta för ett socialt Europa som sätter människan och miljön framför marknaden. EU behövs som en kraft för mer trygghet för vanligt folk, för ökad jämställdhet mellan män och kvinnor och för en rättvis klimatomställning. Investeringar för ökad jämlikhet, utbildning och välfärd skapar goda förutsättningar för ett starkt samhälle. Satsningar på teknisk och social infrastruktur, forskning och utveckling med fokus på hållbarhet och jämlikhet stärker Sveriges och EU:s globala konkurrenskraft.

EU måste också fortsatt vara en kraft för demokrati och mänskliga rättigheter. Den politiska utvecklingen i Europa är dessvärre oroande. I flera medlemsländer styr nu politiska partier som öppet ifrågasätter de öppna demokratiska samhällena och som också sätter de fackliga fri- och rättigheterna under press.

Högerextremism och högerpopulism riktar udden mot starka och fria fackföreningar, jämställdheten, rätten och friheten att vara den du är oavsett bakgrund eller till exempel sexuell läggning.

Fackliga organisationer måste utgöra en motkraft och skapa politiska alternativ som kan möta den oro som ligger bakom detta ökade stöd. Detta är det enda sättet att långsiktigt vända utvecklingen. Men redan nu måste EU markera att vissa demokratiska grundvärden är en förutsättning för fortsatt medlemskap i unionen.

Demokrati och fackliga rättigheter.
Fria och oberoende fackliga organisationer är en hörnpelare i varje livskraftig demokrati. I Sverige har vi en arbetsmarknadsmodell som i hög utsträckning regleras av självständiga parter i form av fack och arbetsgivarorganisationer. Det är en arbetsmarknadsmodell som levererat goda arbetsvillkor och stark konkurrens.

Försvaret av vår arbetsmarknadsmodell är också ett försvar av demokratin.

Christer Ekman (S) Facklig politiskt ansvarig

facebook Twitter Email