Människors möjlighet att gemensamt skapa ett gott samhälle

Vi socialdemokrater har alltid bejakat förändring, utveckling och människors möjlighet att gemensamt skapa ett gott samhälle. Kraften till förändring uppstår när människor möts och får byta argument och utveckla idéer. Fri och öppen dialog är helt avgörande, liksom frihet att organisera sig, frihet att yttra sig och frihet att vara medlem eller låta blir att vara det. Vårt samhällsbygge grundar sig på en tilltro till medborgarnas engagemang och respekt för deras självständiga förmåga till organisering.

Ett starkt och levande civilsamhälle ger demokratin styrka. Folkrörelserna och det civila samhället har varit aktiva i uppbyggnaden av den svenska modellen och ska fortsätta vara det i modellens framtida förändring och utveckling.

En stark fackföreningsrörelse är avgörande för vår arbetsmarknadsmodell där starka parter förhandlar och samverkar i ett konfliktparternskap.

Folkrörelser har en central roll i att visa på sociala problem och skapa gemensamma lösningar på problemen. Flera av våra offentligt styrda och finansierade välfärdstjänster bygger på idéer och verksamheter startade av idéburna föreningar. Även i dagens samhälle lyfter folkrörelser fram brister i samhällsbygget och hittar nya lösningar. 

Socialdemokraterna vill stärka sammanhållningen och tilliten i samhället. Vår politik ska bidra till att människor kan organisera sig och idéburna organisationers har möjlighet att utvecklas. Vi vill att alla ska kunna delta i det civila samhället. Kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, könsidentitet eller den egna plånbokens storlek ska inte avgöra möjligheten att samverka med andra. Unga ska kunna göra sina röster hörda och utveckla sina intressen oavsett deras föräldrars inkomst.

Därför har vi under mandatperioden ökat stödet till idrottsrörelsen med 258 miljoner, ökat stödet till friluftslivsorganisationer med 20 miljoner kronor och utvecklat Idéburet-Offentligt Partnerskap (IOP) för att främja idéburna utförare av offentligt finansierad välfärd. Vi behöver dock göra mer och därför att vi tagit fram Folkrörelsepolitiskt program som kommer utgöra en grund för att utveckla demokratin och den svenska modellen genom att:

  • Engagemanget i folkrörelser och civilsamhället ska stärkas och att civilsamhällets särart som varken näringsverksamhet eller offentlig verksamhet värnas.  
  • Skapa förutsättningar för att alla ska ha möjlighet att delta i idéburna organisationer, t.ex. genom ekonomiskt stöd så att medlemsavgifter kan hållas låga och tillgång till billiga möteslokaler. Den egna plånboken eller det egna sociala nätverket ska inte avgöra vem som kan engagera sig.
  • Ta tillvara den kunskap och erfarenhet om diskriminering och hur den kan bekämpas som finns i civilsamhället, till exempel i funkisrörelsen, ungdomsrörelsen, pensionärsrörelsen och hbtq-rörelsen.
  • Stödja civilsamhällesorganisationers arbete med att motverka våldsbejakande extremism och hjälpa personer som vill lämna våldsbejakande extremistiska grupper.
  • Skapa goda förutsättningar för idéburen verksamhet inom offentligt finansierad välfärd och ta fram en rättssäker definition av idéburen verksamhet.
facebook Twitter Email