Migration, asyl – och flyktingpolitik

För oss socialdemokrater är det grundläggande att människor på flykt ska få hjälp. Men det betyder inte att Sverige som enskilt land kan hjälpa alla människor på flykt.

Sverige är det land i Europa som det senaste decenniet tagit emot flest asylsökande i förhållande till vår befolkning. Det finns dock en gräns för hur bra vi klara ett mottagande vid en allt för hög tillströmning av asylsökande.

På grund av det har den socialdemokratiska styrda regeringen sedan 2015 infört en ny stammare asyllagstiftning, ökat återvändandet av de som får avslag och infört en utbildningspolitik för att nämna några exempel.

Mottagandet av asylsökande måste ske under ordnande former, vi har börjat den resan, vi kommer fortsätta den resan och vi har även politiken att avsluta den resan.

Socialdemokraterna arbetar ständigt för en solidarisk fördelning av asylsökande och nyanlända. Vi har redan beslutat att alla Sveriges 290 kommuner ska dela på ansvaret att ta emot nyanlända, men vi jobbar fortsatt för att resten av EU framöver ska ta sin del.

För att kunna ge ett bra mottagande, där nyanlända kan etablera sig på ett bra sätt och bidra till vår gemensamma välfärd, behövs det en stram och ordnad flyktingpolitik. Socialdemokraterna vill även ersätta EBO – lagen (Lagen om eget boende) till ett system som motverkar segregation.

För genom en ömsesidig pilk och rätt, kan vi bygga en samhällsgemenskap som utgår från vad du bidrar med, inte hur du ser ut eller kommer ifrån.

facebook Twitter Email