Missbrukarvården

I dag faller många personer inom missbrukar- eller beroendevården mellan stolarna eftersom uppdraget för den är uppdelat på ett sådant sätt att 290 kommunerna hanterar själva missbrukarvården, 21 regioner hanterar den psykiatriska vården och SiS (statens institutionsstyrelse) hanterar tvångsvården.

I förra månaden kom den utredning som den förra S-ledda regeringen tillsatt och den pekar tydligt på att all behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för regionernas hälso- och sjukvård och därför vill vi socialdemokrater reformera beroendevården och samla hela ansvaret hos regionerna.

För genom att regionerna tar ett helhetsgrepp om vården av skadligt bruk och beroende kommer samhället att kunna erbjuda en mer sammanhållen och integrerad vård för dem som också har psykiatriska vårdbehov.

Med denna omstrukturering skapas möjligheter för en vård som bejakar helheten i människors hälsotillstånd.  Människor slipper därmed också falla mellan stolarna på grund av deras samsjuklighet, det vill säga att de har ett aktivt missbruk och samtidigt lider av andra psykiatriska sjukdomar, vilket ofta leder till att man hamnar i en situation där man är för sjuka för att få missbruksbehandling men samtidigt har ett aktivt missbruk så man inte får den vård de behöver.

Vi är redo för att reformera beroendevård, nu väntar vi ivrigt på att SD-regeringen ska inse allvaret i frågan och agera.

Ja till strukturreformer för en samlad beroendevård hos regionerna och nej till dagens system där människor faller mellan stolarna.

facebook Twitter Email