Nedmontering av demokratin på Tjörn

En social hållbar utveckling kräver att man sätter transparens, delaktighet, justa spelregler och ansvarsutkrävande i främsta rummet. För oss socialdemokrater är det också viktigt att valresultat respekteras, när representanter ska utses i olika beslutande församlingar.

Men, kommunalrådet Martin Johansen L driver aktivt en nedmontering av demokratin på Tjörn. Han struntar i reglementen som kommunen antagit. Han ”köper” lojaliteter i utbyte mot positioner och småpartierna låter sig ”köpas” eller förstår inte bättre? Och de bidrar därigenom till urholkningen av demokratin.

I kommunens Reglemente för Kommunstyrelsen, KS, framgår det tydligt i paragraf 10:

”Kommunfullmäktige väljer för mandatperioden bland kommunstyrelsens ledamöter en ordförande, en vice ordförande och en andre vice ordförande. Ordföranden och vice ordföranden tillhör majoriteten. Andre vice ordföranden tillhör oppositionen.”

Tidigare år har detta respekterats och Majoriteten har nöjt sig med att utse ordförande och vice ordförande och inte lagt sig i vilken ledamot oppositionen enas om, till andre vice ordförande, varken i KF eller i KS.

Men inför den här mandatperioden har Tjörns kommunalråd Martin Johansen (L), och alla de partier som stöder honom, valt att frångå detta och helt i strid med reglementet, lagt sig i och tagit över makten, över vem oppositionen ska ha som sin representant i presidiet.

I Kommunfullmäktige valde majoriteten därför en V-ledamot och i KS en SD-ledamot. V har 2 mandat och SD har 4 mandat. (Dessa har lägligt nog röstat för Martin Johansens med fleras budget.)

Den verkliga oppositionen (S+Tp+M-listan Björn på Tjörn) har tillsammans 17 mandat och representeras nu inte alls i presidierna för KF och KS.

Inte nog med detta!

Nu har Martin Johansen också kommit på hur han ska trixa in SD i Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU. Det är den instans som består av 5 ordinarie ledamöter, 3 från majoriteten och 2 från oppositionen (valda ersättare äger inte rätt att delta I mötena) som bereder alla ärenden som ska upp till beslut i kommunen. KSAU utgör också krisledningsnämnd, med rätt att utan vidare beslut, ta över ansvaret i kommunen vid krig och katastrofläge.

Eftersom det bara är 5 platser, kan ju inte alla partier få plats.

Men om man skulle utöka KSAU till 6 ledamöter skulle vi i den verkliga 17-manna-oppositionen, enligt vår röststyrka och enligt den proportionella valsystemet som används, få det sjätte mandatet. Så istället, bestämmer majoriteten att SD ska vara ständigt adjungerad i KSAU.

Var finns respekten för demokratin, röstresultaten och beslutade reglementen?

Jag kan bara säga: Gör om och gör rätt!

Rosalie Sanyang

Ny KF- och KS-ledamot för S på Tjörn

facebook Twitter Email