Översiktsplan på Tjörn, en plan för framtiden

”Översiktsplanen ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.” Källa: Boverket

Arbetet i Tjörns kommun om en ny ÖP har pågått under senaste året, men har under höst och vår tappat lite i styrfart då majoriteten har velat om dess inriktning och möten har ställts in gång på gång. Vi socialdemokrater och ”Björn på Tjörn” har arbetat med att få fram de inriktningsfrågor som vi tycker är viktiga att ha med i den

Inriktningsbeslut för ny översiktsplan

Översiktsplanen ska visa på möjlighet till utbyggnad av bostäder, arbetsplatser, service och infrastruktur för en årligen ökande helårsbefolkning om ca 1 % med betoning på ungdomar samt familjebildande- och yrkesverksamma åldrar. Högre och lägre scenarier bör utvärderas under ÖP-arbetets gång.

Tillkommande bostäder ska främst stärka bostadsförsörjningen för de målgrupper som idag har svårt att hitta lämplig bostad inom kommunen (unga och äldre), och därmed stimulera ett effektivt nyttjande av befintligt småhusbestånd genom flyttkedjor. Dessutom ska tillkommande bostäder långsiktig bidraga till en sänkt medelålder för kommunens helårsboende. 

Detaljplanestyrd bebyggelseutveckling ska möjliggöras huvudsakligen inom och i direkt anslutning till serviceorter och verksamhetsområden.

Omvandling av befintlig fritidshusbebyggelse till helårsboende ska främjas utifrån platsens lämplighet ur hållbarhetssynpunkt?

Utomplans bebyggelseutveckling utan anslutning till serviceort eller verksamhetsområde ska möjliggöras med restriktivitet och utifrån platsens lämplighet ur hållbarhetssynpunkt. Landsbygdsutveckling i områden utan anslutning till serviceort ska främjas till stöd för befintliga bostäder, verksamheter och livsmiljöer, samt med hänsyn till och stöd för Tjörns rika natur-, kultur- och landskapsvärden.

Detta innebär att vi vill ha till en ny definition av vad huvudstråk (utvecklings-områden) är, så att det inte används som ett medel för att förhindra nya satsningar på nordvästra Tjörn som exempel.

Hela Tjörn skall leva, året runt!

Rikard Larsson (S)

facebook Twitter Email