Rekordsatsning i regeringens Budget 2021

Inför 2021 satsar den Socialdemokratiskt ledda regeringen på en rad viktiga reformer. Totalt ökas budgeten med 105 miljarder nya kronor för att göra ett bra land bättre. Några av satsningarna har ett speciellt fokus på unga.

För att bara nämna några områden som inte fått så stor uppmärksamhet vill jag börja med att lyfta fram körkortslån och skola.

Körkortslån
I budgeten presenteras en ökad satsning på körkortslån för unga mellan 19-20 år. Satsningen ska underlätta för ungdomar med avslutad gymnasieutbildning att kunna få arbete där körkort är en förutsättning för att kunna ta arbetet.

Utbildning och skola
I budgeten presenterades en satsning på nya utbildningsplatser, framför allt till yrken där det råder brist på folk. Detta är ju som vi alla vet framförallt arbeten inom skola och vård. Från och med 2021 ökas antalet nya utbildningsplatser med 55 000. Totalt får skolan 1,7 miljarder i riktade satsningar. Språklyft i förskolan, läxhjälp och förbättringar i utsatta områden, är reformer som prioriteras i budgeten.

Ett annat område som regeringen storsatsar på är Miljö.

Miljö
Klimatförändringarna förblir vår generations ödesfråga. Därför föreslår regeringen 9,7 miljarder kronor i satsningar på grön återhämtning i budgetpropositionen för 2021.

Det är nu avgörande med en grön omställning som utgångspunkt för återhämtningen efter krisen. Investeringar i industrins klimatomställning, hållbara transporter och biologisk mångfald ska bidra till att vi tar oss ur krisen. Investeringar i klimatneutrala och giftfria cirkulära lösningar i hela landet minskar koldioxidutsläpp, lägger grunden för nya jobb och stärker vår konkurrenskraft.

Nya jobb genom industrins omställning. Regeringen föreslår flera stora industrisatsningar i budgetpropositionen för 2021 som kan minska utsläppen, skapa nya jobb och stärka konkurrenskraften. Med offentliga investeringar i grön omställning skapar vi jobb i hela Sverige och lägger grunden för industrins omställning.

Ökad biologisk mångfald och andra insatser för Sveriges natur. En miljon arter riskerar att utrotas från jordens yta. I Sverige har antalet arter som riskerar att försvinna ökat med 11 procent de senaste fem åren. Denna kris försämrar förutsättningarna för mänskligt liv på vår planet och förstärks av klimatförändringarna.

Regeringen föreslår en satsning på Sveriges natur. Satsningen ska bland annat bidra till att hejda artutrotningen och omfattar åtgärder för att skydda och sköta värdefull natur samt stärka arbetet för rent hav och vatten. Bland annat ingår medel för ett hållbart fiske med stopp för bottentrålning i skyddade områden.

En del av regeringens satsning går också till att restaurera våtmarker. Utsläpp från dikade torvmarker, som tidigare var våtmarker, står för 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter, alltså mer än Sveriges personbilstrafik. Genom att restaurera våtmarker förhindrar man att klimatgaserna släpps ut i atmosfären – så att naturen gör klimatjobbet åt oss.

Hållbara transporter minskar utsläppen.
Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, och utsläppen behöver minska i betydligt snabbare takt fram till 2030. Regeringen föreslår satsningar i budgetpropositionen för 2021 för att det ska bli enklare för både privatpersoner och företag att minska utsläppen.

Energieffektivisering i bostäder.
Regeringen bedömer att det fortsatt krävs stora investeringar för att uppnå både förbättrad energiprestanda och åtgärda renoveringsbehovet i det befintliga byggnadsbeståndet. Därför skjuter nu regeringen till 900 miljoner kronor för 2021 till ett nytt stöd för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus.

Dessa tre områden är bara ett litet axplock ur en stor budget som totalt satsar nästan 1200 miljarder på att göra Sverige bättre.

Vem som styr i regeringen gör skillnad. Skall pengarna användas till skattesänkningar för de rikaste eller skall de användas till att bygga ett bra Sverige till ett ännu bättre land?

För oss Socialdemokrater är valet enkelt och det har Stefan Löven och hans regering tydligt visat med sina budgetförslag för 2021.

Benny Halldin ordförande för Socialdemokraterna på Tjörn

facebook Twitter Email