Reservation angående antagandet av detaljbudget 2019 för Barn- och utbildningsnämnden.

Socialdemokraterna, Tjörnpartiet och Oberoende i Barn-och utbildningsnämnden reserverar sig mot beslutet att anta detaljbudget för 2019 som redovisar besparingar med en omfattning av 31 milj.

Barn- och utbildningsnämnden har under en längre tid underfinansierats och har vid flera tillfällen begärt ramjustering hos Kommunfullmäktige. Orsakerna är flera men det viktigaste är att nämnden fått volymökning i både förskola och grundskola genom en ökad befolkning.

Vi har också fått ökade kostnader p.g.a. fördröjt underhåll, renovering och tillbyggnad. Dyra  moduler har ersatt undermåliga skolsalar.

Detta får konsekvenser för rekrytering av pedagoger. Vi blir mindre attraktiva som arbetsgivare.

Besparingarna för att få budget i balans är så omfattande att det påverkar pedagogernas möjlighet att upprätthålla förskolans och grundskolans värdegrund. Skollagen 2010:800.

Att majoriteten röstade för dessa besparingar utan att inse vilka konsekvenser de nu lagda budgetramarna får för grundskolan och förskolans verksamhet upplever vi som ett direkt oansvarigt agerande och vi reserverar oss starkt mot detta.

Vi yrkar därför att:

Nämnden skall lämna en framställan till fullmäktige att tilldela de ekonomiska resurser som behövs för att upprätthålla skollagens  bestämmelser samt säkerställa lärartätheten.

Tjörn 2019-03-05

Maud Hultberg Socialdemokraterna

Gruppledare och 2:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

 

facebook Twitter Email