S-kvinnor på Tjörn håller Årsmöte digitalt via ZOOM

Onsdagen den 16 februari klockan 18.30

Dagordning:

§    1    Mötets öppnande

§  2      Godkännande av val via ZOOM, val sker genom acklamation (bifallsrop) om
någon medlem anser att det ska vara sluten omröstning måste vi ta hjälp av partidistriktet, medlemmar kan skicka mail till saptjorn@gmail.com senast den 9 februari om de har någon åsikt om detta.

§    3    Fastställande av dagordning

§    4    Årsmötets behöriga utlysning

§    5    Val av årsmötespresidium

             a)  Ordförande

             b)  Sekreterare

§    6    Val av justerare

§    7    Val av rösträknare

§    8    Val till olika uppdrag inom S-kvinnor Tjörn:

            a)   Ordförande på 2 år                          2022 – 2023

            b)   Sekreterare på 2 år                          2022 – 2023

            c)   2 styrelseledamöter på 1 år             2022

             d)  1 revisor på 1 år                               2022

             e)  1 valberedare på 1 år                       2022

§    9    Verksamhetsberättelse för 2021

§  10    Ekonomisk redogörelse för 2021

§  11    Revisionsberättelse för 2021

§  12    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021

§  13    Övriga frågor:

  • Vi kan erbjuda 2 representanter att delta i distriktets årsmöte i Ale den 9 april, kallelse kommer. Då vi är fler än 10 medlemmar får vi 2 ombud.
  •  

§  19    Den nya styrelsen bokar tid för möte

§  19    Mötets avslutas

Välkomna!

facebook Twitter Email