Säkerhetspolitik

Världen var redan innan Corona-pandemin, på många sätt i ett känsligt läge. Med pandemins intåg har oroligheter, ostabiliteten och autoritära krafter fått ett uppsving.

Det är på så vis viktigt att Sverige under Corona-pandemin och fortsättningsvis är en stark röst för fred, stabilitet och demokrati.

För Socialdemokraterna är det av vikt att säkerhetspolitiken verkar på bred front – det handlar om diplomati, handel, bistånd och totalförsvar. 

Säkerhetspolitikens yttersta syfte är att garantera Sveriges oberoende och självständighet. Vi måste kunna värna vår suveränitet, svenska rättigheter och intressen, våra grundläggande värderingar och skydda svensk handlingsfrihet inför politisk, militär eller annan påtryckning.

Vi socialdemokrater vill att säkerhetspolitiken  ska värna Sveriges självständighet, vara stabil och långsiktig, bidra till stabilitet i vårt närområde, bidra till global fred, säkerhet och utveckling och utvecklas för att stå emot de alltmer komplexa säkerhetshoten.

En hörnsten inom socialdemokratin har alltid varit samarbete, det är det än i dag. Genom samarbetet i FN, EU och Nordiska rådet försöker nationer tillsammans, trots olika utgångspunkter, att arbeta för en ljusare och bättre morgondag. För endast genom förenade ansträngningar kan vi hoppas att övergå från en gemensam fruktan till en gemensam säkerhet.

facebook Twitter Email