Skola och kultur bör gå hand i hand

Tjörn är en liten kommun som har alla möjligheter att skapa goda samarbeten mellan verksamheter för att nå framgång i det förebyggande och främjande arbetet kring barn och ungdomar. Samverkan som i större kommuner kanske kan vara svårare att organisera.

Som vi har det idag ligger Kulturskolan Delta i Skärhamn och vi har naturligtvis många idrottsverksamheter spridda över ön. Förutom att det hus Delta ligger i inte är anpassat för barn och unga med fysiska funktionshinder så skapar dess placering geografiska svårigheter för många unga att deltaga då de är beroende av att köras dit av föräldrar som i många fall slutar sitt arbete runt samma tid som verksamheten drar igång. Dessutom finns det säkerligen ett stort antal barn som har föräldrar som brister i engagemang, saknar tillgång till bil eller på grund av sjukdomstillstånd eller andra anledningar inte vill eller kan vara behjälpliga med att få barnen till fritidsaktiviteter

Det finns därför stora fördelar med att förlägga så stor del som möjligt av kultur- och fritids verksamhet i anslutning till skolorna. Något man har tillfälle att möjliggöra i samband med en ny skolstruktur oavsett vad den resulterar i för beslut.

Både Kultur- och Fritid och Socialnämnden har som mål att arbeta mot socialt utanförskap hos barn och unga, och skolan är den plats man kan nå absolut flest av dem som behöver det. Förutom att öka tillgängligheten genom att Deltas verksamheter låg i anslutning till skolan skulle Kultur- och Fritid kunna gå in med meningsfulla rastaktiviteter eller fritidsaktiviteter för yngre åldrar. Detta skulle innebära att fler barn fick ta del av kultur samtidigt som det skapade minskad belastning för skolans personal och en ökad vuxennärvaro i skolan.

En aspekt av det hela är också att barn och unga som vanligtvis kanske har svårt att prestera i skolan skulle få möjligheten att inom skolans ram nå framgång och uppmärksamhet för något annat hen är duktig på. Den unges kompetens kan då bli synlig för andra och något som forskningen visar är att vara framgångsrik inom något område alltid är en skyddsfaktor.

Att jag nämnde Socialnämnden i sammanhanget är på grund av att också de hade kunnat bidraga till en ökad vuxennärvaro och för att tidigt fånga upp och hjälpa barn och ungdomar med svårigheter genom att finnas tillgängliga i skolans verksamhet. Det finns många kommuner där socialtjänsten till exempel har socionomer (utöver befintliga skolkuratorer) vars arbetsplats är förlagd till förskola eller skola för att kunna handleda personal, se tidiga varningstecken och skapa ett ökat samarbete mellan skola och socialtjänst.

Det finns med andra ord otroligt många områden där samverkan mellan olika förvaltningar inom kommunen kan främja barn och ungdomars mående och möjligheter, men också skapa förutsättningar för möten mellan generationerna. Ett medborgarförslag som inkommit är bland annat att på skolan driva caféverksamheten där pensionärer och elever kan mötas.

Att hela Tjörn skall leva, är något som kan tolkas på många olika sätt. Ett av dem är att det är tillsammans vi skall skapa liv. Att vi genom samverkan över gränser kan skapa något som är ännu bättre än den enskilda enheten kan åstadkomma på egen hand.

Emma Lennholm (S), ersättare i Barn och Utbildningsnämnden,
Kurator, grundskolan i Uddevalla kommun

facebook Twitter Email