Som förtroendevald politiker har du ett hedersuppdrag i vår demokrati.

Du som är förtroendevald kommunpolitiker har ett hedersuppdrag i vår demokrati.

Du har fått mandat att representera folket på Tjörn och att med deras stöd i ryggen påverka hur den offentliga sektorn arbetar för att möta sitt uppdrag. Säkert har du mycket kunskap och erfarenhet med dig, men med tanke på uppdragets stora betydelse är det klokt att ändå söka fördjupning. Det gäller både de delar av arbetet som är reglerade i lagar och förordningar och de delar som handlar om styrning och ledarskap.

Det finns en hel del skrifter riktade till politiker som förklarar hur de formella formerna ser ut och den lagstiftning du behöver sätta dig in i. Kanske har du varit politiker länge och känner redan till allt detta. Men något som allt fler efterlyser idag är emellertid en annan typ av skrift, som snarare tar sikte på arbetet med styrning och ledning som politiker.

När jag nu skriver om politisk styrning och ledning gör jag det med ett särskilt perspektiv, nämligen ett tillitsperspektiv. Sedan lång tid tillbaka vet vi att tillit är en av nycklarna till ett hållbart samhälle och hållbara organisationer. Tilliten får människor att samarbeta mot gemensamma mål och den minskar risken för onödig byråkrati. Det här är särskilt viktigt idag.

Det vill säga en styrning som sätter medborgaren i centrum och ger medarbetarna ett betydande utrymme att använda sin kompetens och sitt omdöme för att möta medborgarnas behov. På så vis kan vi undvika onödig byråkrati och bättre ta vara på engagemanget hos de anställda. Att arbeta tillitsbaserat innebär också att vi strävar efter att samarbeta över gränser, exempelvis mellan förvaltningar inom en kommun. Genom att öka handlingsutrymmet i kärnuppdraget kan vi bli mer lyhörda och serviceinriktade gentemot medborgarna och snabbare möta deras behov. På så vis kan vi få bättre tjänster, ökad effektivitet, mer innovation och initiativkraft samt ökad tillit till hela det demokratiska systemet.

Det är dock värt att betona att det aldrig handlar om blind tillit eller fritt valt arbete, utan om tillit inom tydliga ramar och med uppföljning och feedback som viktiga verktyg. Just detta innebär att det tillitsbaserade arbetssättet kan vara en svår balansgång. Vi behöver som politiker verka både med tillit och för tillit. Att verka för tillit kan innebära att du måste kontrollera och utkräva ansvar, men att verka med tillit kan innebära motsatsen.

Det jag menar är ett skifte från tvingande till möjliggörande i politik och förvaltning. I stället för att detaljstyra så mycket med fjärrkontroll och kräva resultat måste politiker och tjänstepersoner fråga verksamheten hur de kan bidra med bättre förutsättningar. Då arbetar vi tillitsbaserat. Och arbetsuppgifterna blir mer engagerande och mer eftertraktade.

Vilket i sin tur genererar att vi får lättare att rekrytera personal till verksamheterna.

Christer Ekman Socialdemokrat

facebook Twitter Email