Stå upp för de lågavlönade i välfärden

Nytt tjänstepensionsavtal trädde ikraft den 1 januari 2023. Tjörns kommun behöver därför revidera nuvarande policy.

Förslaget är att chefspension erbjuds för de personer som har gått över från KAP-KL genom aktivt val till KAP-KR eller kommer som ny chef till kommunen och automatisk får KAP-KR avtalet.(Tjänstepensionsavtal)

Detta är i syfte att stärka Tjörns kommuns möjlighet att rekrytera och behålla chefer i konkurrens med andra. Kommunen erbjuder i enlighet med bestämmelserna i AKAP-KR pensionsförstärkning genom premietillägg på lönedelar överstigande 7,5 basbelopp. (Ett inkomstbasbelopp är 74300 kr år 2023) premietillägget motsvarar 3,5 %.

Jag undrar vilken relevans det har att det är svårt att rekrytera tjänstepersoner med hög inkomst?

Att det föreligger svårigheter att rekrytera lågavlönade personal inom vård och omsorg är ett känt problem.

Att de är en stor grupp är jag medveten om. Om vi vill ha kompetent personal som är tillgänglig inom vård och skola måste man tänka om som lönestrateger.

En höginkomsttagare kan själv skaffa pensionsförsäkringar vilket en låginkomsttagare knappast prioriterar. Det viktiga för dem är hyra, mat och kläder till sig själv och familjen. Bekymmer att inte få ekonomin att gå ihop skapar onödiga bekymmer som påverkar den psykiska hälsan.

Det är på tiden att arbetsgivaren inser att det är dags att satsa på lönen, arbetsmiljön och kompetensutvecklingen för dessa grupper.

Höj status och skapa en organisation som nyttjar varje undersköterska och övrig personals kompetens. Få bort tystnadskulturen som skapats. Att vara öppen och transparent likaså föra en dialog med sin personal i syfte att få till stånd positiva förändringar är A och O i en organisation. Ledare som inte vågar ta tag i diskussionen utifrån sitt mandat riskerar att skapa konflikter i personalgruppen.

Stå upp för de lågavlönade i välfärden och det kommer att bli lättare att rekrytera personal.

I Kommunfullmäktige krävde Socialdemokraterna återremiss i ärendet för att klargöra hur många som berörs och vad det kommer att kosta. Detta fick bifall då det är en minoritetsåterremiss och behöver bara ha en 3:e del av ledamöternas röster.

Maud Hultberg (S)

facebook Twitter Email