Tilläggsbudget 2024 för Västra Götalandsregionen

Förslag till justeringar av tidigare fastställd budget
Utgående från regionfullmäktiges fastställda budget från juni 2023 så föreslår vi ett antal förändringar som på de kommande sidorna.

Även regionbidrag samt resultat- och balansräkning är justerade utifrån detta.

Denna tilläggsbudget innehåller endast ekonomiska förändringar, inga ändringar är gjorda i mål, uppdrag eller fokusområden.

Vi vill understryka vikten av att dessa beslut, och andra fattade beslut, följs av både förvaltningen samt av samtliga nämnder och styrelser.

För att läsa tilläggsbudgeten för 2024, klicka här

För att läsa grundbudgeten för 2024, klicka här

facebook Twitter Email