Tjörn – ett skolboksexmpel på en Orwellsk situation

Sverige är en representativ demokrati där makten fördelas baserat på invånarnas röster. Den grundlag som bestämmer hur Sverige styrs, Regeringsformen, inleds med meningen ”All offentlig makt i Sverige utgår ifrån folket” och innebär att de beslut som fattas på olika nivåer skall grunda sig i åsikter och intressen hos invånarna.

För att en demokrati skall fungera är det dock viktigt att det finns inbyggda kontroller för att undvika korruption och maktmissbruk. Ett sätt är att låta de olika aktörerna kontrollera varandra, vilket är skälet till att man på kommunal nivå skall ha ett oppositionsråd och de olika nämndernas styre skall ha representanter från både majoritet och opposition. Det vill säga de beslutsprocesser som sker inom en kommun skall ”båda sidor” ha insyn i.

Det har också varit kutym att det är oppositionen själva som beslutar vem som skall representera dem som oppositionsråd och på andra positioner, för att det skall säkerställas att det är en samlade oppositionen som blir representerad.

Tjörn har nu valt att frångå dessa principer och säkerställt att den opposition som företräder 44 % av kommunens väljare (Socialdemokrater, Tjörnpartiet samt Björn på Tjörn) utesluts, nekas insyn och saknar representation i de högsta beslutande organen.

Detta har kunnat ske genom att ”majoriteten” inte officiellt har samarbete med V och SD och därför kan besluta att räkna dessa som opposition trots att dessa oftast röstar med majoriteten, och även stödde deras budgetförslag, samt helt saknar samverkan med övrig opposition. Faktum är att majoriteten hade varit i minoritet om de inte hade stöd i V och SD. Vilket i sig visar med all tydlighet att dessa partier inte är i opposition.

Därefter beslutade den så kallade majoriteten att frångå den tidigare självklara princip att opposition utser sin egen representant och tilldelade SD och V dessa poster, vilket gjorde att minoriteten blockerades från all insyn och allt medbestämmande.

Allt sedan dess har majoriteten skapat ett narrativ där oppositionen framställs som maktlystna individer som är ute efter pengar eller som medvetet vill hindra kommunens utveckling genom att fördröja beslut. På detta sätt har man effektivt sett till att alla oppositionens försök att protestera mot denna odemokratiska anda istället kan ses som bevis på att majoriteten har rätt.

Begreppet Orwellsk är ett adjektiv myntat av författaren George Orwell och syftade till att beskriva en situation som var nedbrytande för det fria och öppna samhället. Ett ord jag anser sammanfattar tillståndet på Tjörn idag väldigt väl.

Vi, den samlade oppositionen Socialdemokrater, Tjörnpartiet samt Björn på Tjörn som tillsammans har valts av 44 % av medborgarna på Tjörn i senaste valet, har under ett helt år försökt hitta möjligheter till samarbete med majoriteten för att kunna ta vårt ansvar med konstruktiva förslag till lösningar i olika frågor, inom de ramar ni skapat åt oss. Men ni använder enbart maktpolitik.

Majoriteten vägrar kompromissa det allra minsta och har nu fastställt en ny arbetsordning för Kommunstyrelsen, som ska legitimera majoritetens odemokratiska metoder- att de själva har valt den samlade oppositionens företrädare, helt i strid med hittills gällande arbetsordning.

Ett tillstånd som i torsdags fick Socialdemokrater, Tjörnpartister samt Björn på Tjörn att resa sig och lämna Kommunfullmäktige i protest. Ett uttryck för den frustration som byggts upp då en så stor del av befolkningens representanter i odemokratisk anda inte längre kan anses representerade. SD och V satt kvar i salen, som ytterligare en signal till omvärlden att de inte är en del av oppositionen.

Denna odemokratiska anda har visat sig även på andra sätt då man från majoritetens sida försökt stoppa motioner och diktera innehåll i interpellationer.

Dessutom tycktes ingen i den kvarvarande majoritetsförsamlingen se problematiken i att de efter oppositionen lämnat Kommunfullmäktige tilläts propagera mot dessa, då det inte kan räknas som en debatt då motståndarna inte finns i rummet, i öppen webbsändning där man bland annat jämförde oppositionen med Nordkorea då de ville begränsa summan kommunen inhandlar offentlig konst för.

Vi känner en enorm oro över den riktning Tjörns kommun nu väljer att ta och undrar hur långt detta skall få gå. 

facebook Twitter Email