Tjörn ska ha landets bästa äldreomsorg.

Äldreomsorgen i Sverige har under hundra år utvecklats från fattigvård och undantagsstugor till en lagstyrd verksamhet som bygger på en nationell värdegrund. (Finns oftast på Kommunens hemsida)

1981 kom Socialtjänstlagen och vi skapade en socialtjänst som skulle ge trygghet, inflytande, meningsfullhet för våra medborgare.

I början av -90 talet infördes Ädel-reformen. Det innebar att kommunerna skulle ta ansvar för långvarig service, vård och omsorg för äldre och för personer med funktionsnedsättning.

Kommunerna fick ansvar för den äldrevård som vi tidigare kallade för långvård och som regionerna bedrivit. I uppdraget ingick att ha ansvar för hälso-och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå. Läkarinsatser det vill säga den kvalificerade sjukvården ansvarade landstinget (regionerna) för. Kommunerna fick nu uppdraget att bygga särskilda boende enligt Socialtjänstlagen (SoL). På den tiden tillhörde Servicehus denna boendeform.

Därtill kom flera andra reformer som psykiatrireformen och LSS-reformen (Lagen om stöd och service till personer med funktionsnedsättning utifrån vissa kriterier.)

Vad hände på 2000-talet? Det började att bli ont om pengar i kommunerna. Man hade redan organiserat om servicehus till ordinärt boende. Hyresgästerna fick hemtjänst vid behov. Politiken hade myntat begreppet kvarboende. Målet var nu att alla skulle få bo hemma så länge man orkade. Men man tänjde på gränsen så det blev allt svårare att få flytta till ett särskilt boende som vi i dagligt tal kallar för äldreboende.

Under slutet av 1990 talet och fram till 2021, har antal särskilda boendeplatser minskat med ca 20.000. och hemtjänsten har inte byggts ut i samma takt.

Hur blev det?
Det som borde vara ett statusyrke har blivit något som vem som helst kan arbeta med. Undersköterskan används inte till det hon är bra på. Hen har medicinsk kompetens och omvårdnadskunskap likväl ska hen t.ex. städa, handla och tvätta.

Om vi ska klara sjukvården och omvårdnad i framtiden måste kommunerna utveckla sin organisation inom särskilda boende och hemtjänsten. Man måste också låta personalen vara mer delaktig i organisationsarbetet. En tydlig chef ger sin personal motivation och uppmuntran.

Ett samhälle bedöms utifrån vilken kvalité man har på äldreomsorg och skola.

 I framtiden
Unga människor måste känna att det är roligt och intressant att utbilda sig till undersköterskor. Man ska vara stolt över sin certifiering som också ger möjlighet till vidareutbildning och att avancera.

Titeln vårdbiträde ska finnas för dem som ska utföra serviceinsatser och enklare arbetsuppgifter.
Att skapa en stund i ett samtal, ta en promenad eller göra alla de hundratals små ting, som gör dagen meningsfull för den äldre, behövs det ingen undersköterskeutbildning för. Här behövs andra kompetenser såsom ett rikt språk och kunskap om bemötande.

Att satsa på en organisation med kvalificerade undersköterskor skapar en stark grund för framtiden. De ska kunna se tecken på ohälsa och vara sjukgymnastens, arbetsterapeutens och sjuksköterskans högra hand. Det blir möjligt att satsa på lönen för denna grupp då de blir en kompetens inom verksamheten på ett helt annat sätt i framtiden. Utan en utvecklad HSL (hälso-och sjukvård) klarar kommunerna inte sitt uppdrag.

Varje kommun ska ha en geriatriker (läkare med  kunskap om den åldrande människans sjukdomar) knuten till äldreomsorgen antingen genom avtal med landstinget (Regionen) eller anställa en tillsammans med grannkommunerna.

40 talister är den grupp som snart kommer att kräva service och tjänster av ett helt annat slag än deras föräldrar. De lever med digitaliseringen där de kan handla online och finner ett stort utbud av det som de vill ha. De ser sig som kunder och vill ha Wi-Fi på särskilt boende. De vill kunna ha hårvård och fotvård likaså kroppsvård tillgängligt.

Man vill kunna se film och vara med i studiecirklar, musik och sång. Möjlighet till motion flera gånger i veckan. Allt med hjälp och stöd av personal. Alla ska ha en genomförandeplan som de varit delaktiga i. Den ska uppdateras med jämna mellanrum. Ett bistånd ska ligga till grund för insatserna som ska utföras för att tillgodose den enskildes behov. Inte bara att man har rätten till en plats utan även innehållet.

Har man hemtjänst så ska jag vara garanterad två kontaktpersoner som bevakar genomförandeplanen som är upprättad likaså att det blir kontinuitet i utförandet.

Hemtjänsten ska arbeta i team t.ex. Service-hemsjukvård och omvårdnadsteam. Frivilligorganisationer kan bjudas in till samverkan/samarbete för att göra dagen för äldre mer meningsfull.

Äldreomsorgen ska drivas av kommunen. Skattebetalarnas pengar ska användas på ett ansvarsfullt och effektfullt vis där chefen låter sin personal vara delaktig i den ekonomiska utvecklingen.

Nationellt måste äldre få större status. Efterfrågas mer i samhället och bidra med erfarenhet och kunskap. Delaktighet i samhället bidrar till ett bättre och mer meningsfullt liv för den åldrande människan.

Äldre ska kunna begära läkemedelsöversyn en gång om året, Ansvarig geriatriker ska ha detta ansvar.

Regeringen har ökat det statliga tillskottet till kommuner och regioner med 35 miljarder. Med äldreomsorgslyftet ska vårdbiträde och undersköterskor få höja sin kompetens på betald arbetstid. De vill också förbättra arbetsmiljön och införa en fast omsorgskontakt inom hemtjänsten. En stark gemensam välfärd ger trygghet både för individen och samhället.

Vi måste hejda vårdmarknaden och visa att äldreomsorgen både på särskilt boende och hemtjänst kan skapa Tjörns och landets bästa äldreomsorg.

Maud Hultberg (S)

facebook Twitter Email