Tjörns förskolas utvecklingspotential

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. Man ska också erbjuda omsorg och trygghet utifrån ett helhetsperspektiv.

2019-07-01 trädde en ny läroplan i kraft för förskolorna i vårt land. Man har uppdaterat texten i förhållande till lagstiftningen. Det är också en betoning på omsorg, lärande och utveckling.

Förskolläraren har ansvar för undervisningen, det pedagogiska innehållet. Detta kan ske i ett arbetslag där övrig personal också kan ingå. Det kan till exempel vara i matsituationen, där man inte bara ska äta nyttig mat utan samtidigt samarbeta, utveckla lärandet och social kompetens.

Allt ska genomsyras av en hållbar utveckling, det vill säga att sträva efter en samhällsutveckling som inte förstör för kommande generationer. Allt detta och mycket mer står i läroplanen. Varför skriver jag detta?
Jo, därför att det också är en resursfråga.

I minoritetsmajoritetens budget på Tjörn finns under de strategiska målen även de relevanta miljömålen fördelade. Det innebär att förutom inriktningsmål och verksamhetsmål ska Agenda 2030 målen vävas in i förskolans verksamhet. Då behövs resurser.

Då man dricker mjölk vid måltiden ska man till exempel tala om naturens kretslopp. Barnen ska lära sig att kossan äter gräs och hur det blir till mjölk när bonden mjölkar kossan och att det är den  mjölken som vi sedan köper i affären.

Det behövs ett visst antal personal för att genomföra läroplanens intentioner. Det ska också finnas tid för uppföljning, utvärdering och utveckling. Det är rektor som fördelar de resurser hen fått av politikerna som leder kommunen.

Allt detta ska göras i förhållande till regeringens satta nationella mål, lagstiftning och huvudmannens (kommunens) budgetmål.

För mig är det inte en långsiktig hållbar ekonomi när minoritetsmajoriteten först minskat resurserna med cirka 10 årsarbetare inom förskolan på Tjörn och flyttat in barn från nedlagda förskolor i befintlig verksamhet och likväl förväntar sig att målen ska bli uppfyllda.

För närvarande vittnar Lärarförbundets undersökning om att utvecklingsarbetet blir lidande. Det är bara det som är lagstiftat som går att genomföra.

Det är viktigt att verksamheten har utrymme för reflektion och eftertanke. Det är inte barnpassning som det var förr utan man ska arbeta med språkutveckling, jämställdhetsarbete med mera. Det är ett svårt arbete att genomföra då man dels ska bryta ned det till barnens nivå och dels få all personal att arbeta åt samma mål.

Lärarförbundet beskriver en minskad resurstilldelning i Tjörns kommuns förskolor trots att barnantalet ökat och det har blivit större barngrupper. Personalen försöker att omfördela grupperna.

Arbetsmiljön har blivit sämre då arbetsbelastningen ökat. Detta resulterar i att det blir svårare att rekrytera kompetent personal. Enligt lagen ska det finnas ett visst antal förskollärare för att kunna genomföra de nationella målen.

På grund av de strukturella förändringar som skett i Tjörns kommun under 2019 och 2020 är det svårt att få möjlighet till förebyggande verksamhet och utveckling av befintlig verksamhet. På grund av statsbidrag och Covid19 restriktioner med sjuka barn som stannar hemma och inga vikarier tagits in går verksamheten med ett ekonomiskt plus vid årets slut.

Tjörns kommun ska kunna marknadsföra sig som en kommun med flexibel förskola anpassad efter barn och vårdnadshavares behov. Det ska också vara en förskola där verksamheten ska ha utrymme att utvecklas och höja ambitionsnivån.

Socialdemokraterna på Tjörn vill ha en förskola där personalen har hög kompetens. I dag har vi ca 40% av årsarbetare med förskollärarexamen. Vi har ett Nöjd medborgarundersökning  på ca 65% vilket är lågt för en socioekonomiskt välmående kommun som Tjörn. Här borde vi kunna satsa mer på våra barn som är vår framtid.

Då Tjörn inte längre har någon förebyggande verksamhet för små barn är det av största vikt att förskolan kan leva upp till de nationella målen och på så vis bana väg för barnen då de börjar grundskolan. Allt för många barn har svårigheter då de börjar förskoleklass och lågstadiet.

Det är i förskolan man lägger grunden och där man upptäcker om barnen har svårigheter. Ju tidigare man upptäcker detta desto lättare är det att hjälpa barnet. Men då måste det finnas resurser.

Maud Hultberg (S)

facebook Twitter Email